行刑的沒落,汉译七个版本

Posted by

原版梵文

天台宗遵奉《法華經》,又被稱為法華宗,是最早的本土壤化学宗教,是以鳩摩羅什譯的《法華經》等為依據,它接受了印度傳來的和中國發展的各派思想,重新加以系統地組織而变成的钻探體系。它的組織綿密,次第鲜明,脈絡清晰,是具备中國东正教特色的一大學派

【正法的沒落】帕奧禪師 開示

आर्यावलोकितेश्वरोबोधिसत्त्वोगंभीरायांप्रज्ञापारमितायांचर्यांचरमाणोव्यवलोकयतिस्म।पंचस्कन्धाः।तांश्चस्वभावशून्यान्पश्यतिस्म।इहशारिपुत्ररूपंशून्यताशून्यतैवरूपंरूपान्नपृथक्शून्यताशून्यतायानपृथग्रूपंयद्रूपंसाशून्यतायाशून्यतातद्रूपं।एवमेववेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानि।इहशारिपुत्रसर्वधर्माःशून्यतालक्षणाअनुत्पन्नाअनिरुद्धाअमलानविमलानोनानपरिपूर्णाः।तस्माच्छारिपुत्रशून्यतायांनरूपंनवेदनानसंज्ञानसंस्कारानविज्ञानानि।नचक्षुःश्रोत्रघ्राणजिह्वाकायमनांसी।नरूपशब्दगंधरसस्प्रष्टव्यधर्माः।नचक्षुर्धातुर्यावन्नमनोविज्ञानधातुः।नविद्यानाविद्यानविद्याक्षयोनाविद्याक्षयोयावन्नजरामरणंनजरामरणक्षयोनदुःखसमुदयनिरोधमार्गानज्ञानंनप्राप्तिः॥तस्मादप्राप्तित्वाद्बोधिसत्त्वाणांप्रज्ञापारमितामाश्रित्यविहरत्यचित्तावरणः।चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तोविपर्यासातिक्रान्तोनिष्ठनिर्वाणः।।त्र्यध्वव्यवस्थिताःसर्वबुद्धाःप्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तरांसम्यक्सम्बोधिमभिसंबुद्धाः।।तस्माज्ज्ञातव्यंप्रज्ञापारमितामहामन्त्रोमहाविद्यामन्त्रोऽनुत्तरमन्त्रोऽसमसममन्त्रःसर्वदुःखप्रशमनः।सत्यममिथ्यत्वात्।प्रज्ञपारमितायामुक्तोमन्त्रः।तद्यथागतेगतेपारगतेपारसंगतेबोधिस्वाहा।।इतिप्रज्ञापारमिताहृदयंसमाप्तम्

天台宗的教義,遠溯自龍樹菩薩所著之《大智度論》和《中論》。其後北齊慧文禪師,讀中論偈中說:「因緣所生法,小编說便是空,亦名為假名,亦名中道義。」而妙悟其旨,開空、假、中三觀的止觀法門,再傳給慧思禪思和智顗大師而發揚光大。天台宗的判教,首要以五時八教
為總綱;以一心三觀、三諦圓融為核心理想。本文在探討天台宗「一心三觀」的義理,以及其在人生上的應用。所謂的「一心三觀」,「一心」正是指一念心,「三觀」是指空觀、假觀、中道觀,是修行的三個觀法。意思是修行者的一念心能夠在同样時間體悟或頓悟到空、假、中三個點,而這三點是必須在一剎那間被領悟到;也便是眾生現前生起的一念心,這一剎这的心坎将在有空觀、假觀、中觀三個修行的觀法,名為一心三觀。智顗大師在《摩訶止觀》中說:「以觀觀於境,則一境而三境;以境發於觀,則一觀而三觀。如摩醯首羅面上三目,雖是三目而是一面。觀境亦如是。觀三即一,發一即三。不可思議,不權不實,不優不劣,不前不後,不並不別,非常的小相当的大。故《中論》云:因緣所生法,即空、即假、即中。
」為進一步掌握「一心三觀」的內涵與成效,以下就空、假、中等三觀分別解釋。

「固然你想要重振佛塔的教法,你必須恭敬佛、恭敬法、恭敬僧,必須要恭敬戒、定、慧三學。特別是,你必須要禮敬四禪八定的修行。即便你們能夠如此地禮敬這五個項目,佛塔的行刑,就會日日地增益弘揚起來。讓我們從現在起,就恭敬三學的訓練吧!」

Prajna Paramita Hrdaya Sutram 般若波罗蜜多去除风湿静痛(梵唱版) 黄慧音

一)空觀
伊斯兰教所謂的「空」,並不是「空头支票」或「無」的意思,而是指在宇宙空间萬象中沒有「固定不變」的事物,是沒有實質的存在。相当于說,东正教的世界觀,認為世界的本質是空,並沒有真實的存在,一切事物都是因著緣而生,因著緣而滅,沒有永恆的留存,此即「空」。由此,中觀學派認為現象界裡的成套事物都以因緣和合而生,其中並沒有常住不變的「自性
」,之所以有生和滅等變化,全部都是依據緣起的法則而進行的,因此是「空」。這正是天台宗對世界真實本質的認識方法

佛學認為世間一切法,形容它可是用「空性」這字眼,因它的屬性(一種暫時存在的性,會改變的,如地有堅性,水有濕性,火有暖性,風有流動性等)、功能是一对,但本質都不實在,是無自性的。事物若有「實性」就无须靠條件,就會獨一、恆常地存在。因而,世界萬物都要經歷一個「成、住、壞、空
」的過程;若在人生上就表現為「生、老、病、死」的過程,佛學認為現象世界裡的上上下下事物都不會永恆存在,都以依一定的條件生成和毀滅的,這就是社会风气本來的狀態,這種狀態便是佛學所謂的「空」。
故而,佛法教導世人,不得以執取現象界裡「真實存在」的定义,以為它們都有其自性;或將自性藏於現象界各種東西的生、住、異、滅等變化歷程之中
。總之,觀一切現象和东西都以由各種因緣和合而產生,沒有永恆的留存,也沒有永恆不變的實體,看盡人間萬象的起降,其背後的本質,正是「空」觀。

丹麦语版(梵文注音)

(二)假觀
「假」是指假有,意指世界上保有存在的物質現象,都以來自因緣和合,不是永恆的存在,是來自於空,並非生命真實的本質,充其量只不過是一種表面上的現象,是人們心中的一種幻想,就是一種「假相」。由此世間萬象這是法力對世界表相的認知格局。
世間萬象是空,是假,而佛學人生八苦
的留存,正是象徵這個為期僅數十年的人生並非真實的證據,也就等於證明了這個世界正是虛幻的,是一種假相。總之,一切現象和东西雖然是空,卻顯現出如幻如化的形容,歷歷宛然,這是認識發生的意义,也就成為「假」觀。

二零一二年3月22日午后,帕奧禪師在臺灣靜樂禪林止觀禪修營做了一場開示。開示在此之前,禪師問:「你們是还是不是想要讓佛塔的行刑,長久火速地傳播?」大眾回答:「是的。」

Prajna Paramita Hrdaya  Sutram

(三)中觀
「中」是在認識世界本質和現象的同時,應當採用的一種認知方法。意即不要偏執,不要走極端,而要有中Haval念。《摩訶止觀》卷五上有云

若一法一切法,正是因緣所生法,是為假名觀也;若一切法即一切法,作者說就是空,空觀也;若非一非一切者,就是中道觀。一空一切空,無假、中而不空,總空觀也。一假一切假,無空、中而不假,總假觀也。一中一切中,無空、假而不中,總中觀也。即《中論》所說不可思議一心三觀。
所謂「一法一切法」是指由真如隨緣變現的凡事事物都不實在,不過幻相而已,所以是「假」;觀照此點,即為「假觀」。所謂「一切法即一法」是指任何事物都由真如所變現,沒有永恆不變的的自在實體,所以是「空」;觀照此點,即為「空觀」。其它,一切現象「非一非一切」,同時拥有「空」、「假」兩上面包车型地铁性質,則為「中道」;觀照此點,即為「中道觀」。空、假、中三者於一心融入不分,故能同時觀照,亦即觀「假」便是觀「空」和「中」;觀「空」就是觀「假」和「中」;觀「中」正是觀「假」和「空」,這正是中論所說的「一心三觀」

再正是,空、假、中三者並不是認識上的先後次第關係,而是於一心中同時存在的,相連相即,互无妨礙,此即天台宗所謂的「圓融三諦」
。亦即同時觀一切現象和东西都以由各種因緣和合而產生,沒有永恆不變的實體,而成了「空」;一切現象和东西雖然是空,卻顯現出如幻如化的外貌,歷歷宛然,這是認識發生的职能,也就成為「假」;一切現象和东西的本質,這正是「中」。總之,空、假、中三層義理在其余境界、任何一個东西上都同時存在,在别的現象上都足以見得空、假、中三者互相聯繫、互相谅解的情況。相当于說,念念具備在眾生的一般性激情中,一念既是空,也是假,亦是中。

禪師說:「在第二遍佛教結集之後,摩嘎離之子帝思大長老,安排了九隊的比丘眾去到世界外地去傳法。当中,索納尊者和伍答拉尊者,負責把佛法傳到東南亞國家:緬甸、泰國、寮國、高棉、印度尼西亚和馬來西亞。

Ārya-Avalokiteśvaro Bodhisattvo,

二、
「一心三觀」在人生上的應用綜上可见,宇宙的本質與實相是空的、是假的,但在含藏著空與假相的真實人生當中,人們常須面對人生八苦的際遇。由此,怎么着學習佛陀教導小编們要在空與假相中踐行不鬆不緊、并重的中途修行,讓人離苦得樂,就是「一心三觀」可貴之處。《維摩經玄疏》有云:「一心三觀者,便是圓教利根菩薩之所修習
。」故筆者試圖將「一心三觀」的義理活用在日常生活中,冀望每個生命皆能擺脫塵世的煩惱與难受。以下分就從假入空觀、從空出假觀,以及中道正觀三點說明之:
(一)從假入空觀智顗大師說:「若行者如是修止觀時,能了知万事諸法皆由心生,因緣虛假不實故空,以知空故,即不可一切諸法名字相,則體真止也。爾時上不見佛果可求,下不見眾生可度,是名從假入空觀,亦名二諦觀,亦名慧眼,亦名全副智。
」亦即小编們最近所處的這個世界,並不是真實的世界,皆是因緣和合,是一個虛幻的社会风气罷了
!聖嚴法師亦說:「东正教講緣生性空,是著重於本質的深入分析透視,從而警惕小编人是活着在幻妄的地步中,不要為了幻妄的名利物欲而變成名利物欲的犧牲,這叫做看破、叫做放下。看破的是現象的幻象,放下的是名利物欲的貪得無饜,并非否定了現象的存在
。」既然世間萬物是虛幻不實的,沒有永恆的存在,那麼小编們觀人世間的漫天現象時,就要擺脫慣性的思維,與跳開傳統的束縛,而是要有創造性的观念。比如遭受人生路上的順境或歡喜時,不用執著貪愛;遇到逆境或忧伤煩惱時也不生憎惡,不起煩惱心,心中必須有所覺悟,瞭解這一切是幻象,皆是空的,在面對生命的大起大落,無妨坦然自處,往內探究,了悟世間皆幻象,體悟生命之無常;或以平常心來隨順外境因緣,以積極樂觀的心態來應對人生際遇。總之,在人生的旅程中,面對虛幻本質的社会风气,但真實的生存卻是天天千頭萬緒層出不窮的發生,因而生而為人要修習佛學的灵气,要了悟「緣生性空」的原理,精通運用「從假入空觀」與人生的互融,便能不受一切幻象的誘逼,不作一切幻景的汉奸,如此生命就較能轻轻易松,也就能够像佛菩薩般的圓融自在了。
(二)從空出假觀智顗大師說:「若菩薩為一切眾生,成就一切佛法,不應取著無為而自寂滅。爾時應修從空入假觀,則當諦觀心性雖空,緣對之時,亦能落地一切諸法,猶如幻化,雖無定實,亦有見聞覺知等相差別不一致。…。乃是從空入假觀,亦名平等觀,亦名法眼,亦名道種智。
」因而,吾人可將「從空出假觀」應用於人生的因果業力之一样觀上。作者們是活在一個有因果輪迴的世界裡,所謂的因果法則:有因就有果,因果循環是自然界間永恆不變的法則。又依佛法的觀點認為,人的一思、一言、一行皆是作業。即內在商量謂之「意業」,表之為語言謂之「語業」,發之為行動謂之「身業」。以致,因果不只是來自於小编們頭腦內的主见及所說的話,也來至作者們的行為,此即东正教所說的意、語、身業。身心一體,不只行動,就連起心動念都會自動列入「因果法則」裡。就是每觀一件事件的發生要了悟有「因果存在」的現象,每當對周邊任何所發生碰着的現象,要明白這是每個生命所選擇的果報,是要個人本人親自去體驗的過程,不用過度的同情憐憫或干预操縱,而是應慈悲地給予尊重與帮助。依佛法的觀點,生命因為「業力」的關係,讓作者們在「六道」中輪迴不已。好比牛頓第三運動律寫得很了然:「假若在這個宇宙的别样一角落,施加某一種功用力出去時,也确定會有一個相等於此功工夫的反應回來給你
。」這是一個不變的定律,也等于說小编曾經做了什麼,笔者必須承受這個的反功效劳。约等于新時代思想的一句話:「你給出去的都會回到你身上」,業力乃是宇宙的公平法則。總之,宇宙存著平等的因果業力法則,並且每個每個人身、語、意都會自動公平地列入「因果法則」裡,會讓每個生命的起心動念皆無所遁形。因而,聖嚴法師在《正信的佛门》有云:「道教的因果律,不是宿命論也不是定命論,而是彻头彻尾的努力論。…從過谢世的業因到現在世的業果,中間尚須插足許多的外緣,方能成為業果的事實,這些外緣,便是現世的全力與懈怠、作善與作惡
。」吾人一旦明白這個道理,就會覺察自个儿天天的念頭,進而革新平时的一思、一言、一行了。事實上,人生的煩惱,乃是由於凡夫眾生,對於「五蘊
」的執著,而内部「識蘊」是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識等諸識的各類聚合
。有此五種認知的對象,而構成自己的觀念;由於有了笔者的意識成效,便引來了不自在、不滿足、不完整的感触;這些感受,便成煩惱。在不屬於真實的世界裡面,讓你歷經人生八苦之後,讓你執著,進而產生痛心。因而,小编們若能在红尘中,了知万事萬象,是由「眼、耳、鼻、舌、身、意」等六處,接觸「色、聲、香、味、觸、法」六境,再增加「眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識」等六識的成效,而後本事分別了知
,並於凡尘中全力修行,則易破除對自己的執著,轉迷為悟。至於怎么样轉識成智以圓滿生命實相,亦即將「阿賴耶識」轉化為-圓滿一切智?根據研商唯識學深層溝通的林顯宗說:第八「阿賴耶識
」是儲存的倉庫,心靈的記憶庫,形成心田的種子,它無法判別。對治情势是:必須讓第六意識不再做錯誤的分別,第七「末那識」不再執取以為實在,如此才可清淨第八識的種子,而轉識成智
。綜上,世間萬象皆是伪装,誠如《心經》所說的「照見五蘊皆空」,正是如實照見五蘊,是觀照生命的種種現象都以變化無常的,而能夠在总体變化無常的假象中如實修行,由此而悟入宇宙的實相。由此,人們面對空性而虛幻無常的人命,可應用「從空出假觀」經常的自省本身的想想言行,認真地修行自个儿;何况尚應秉持「己達達人」的菩薩情懷,誠摯待人,利润眾生。(三)中道正觀智顗大師說:「前二種為方便道。因是二空觀,得入中道第一義觀,雙照二諦,心心寂滅,自然流入薩婆若海。若菩薩欲於一念中具足一切佛法,應修息二邊分別止,行於中道正觀。
」而根據寶靜法師對中道正觀修行法門的解釋為
:正念佛時,即一心三觀,能念之心空寂,即空觀;所念之佛歷明,即假觀;非空非假,即中道觀;念至完全不亂,則一心三觀自然現前,此時所念如所言,所言如所念,就是行如來行。宇宙萬象既是「空」又是「假」,應怎么着不偏極端,不執著現象界的煩惱;不僅要了悟宇宙世界空與假的实质,還要兼顧生存在此現實世界的每個現象。因而,笔者們必須在「空」與「假」的性命中應用「中道正觀」的修為,求得和諧平衡與自在。對此,智顗大師在《摩訶止觀》中,建议十乘觀法:「一觀不思議境,二实在發菩提心,三善巧安心止觀,四破法徧,五識通塞,六道品調適,七對治助開,八知位次,九能安忍,十離法愛。」根據靜權大師對此十乘觀法的詮釋是:「本身已經了達不思議境界,便能發菩提心,悲憫眾生;從此修止觀法門,以滿弘願,便能徧破一切職礙;能知修某法是通,應該護持,某法是塞,應該破除;從此自能進修三十七道品來對治惑業,助開妙理;於一切位次,不僭不濫;於一切順逆苦樂的程度,都能安忍不動;亦不著相似位中的法愛。由此,便能超过凡夫地,入菩薩位,趨入如來的湼槃果海。
」另外,筆者認為上述中道正觀在實際人生的應用,應具备本人節制的修為,以及活在當下的生命觀。1.
自家節制的修為人世間是一個幻相,是每個生而為人的修行舞臺,無論是王公將相一旦粉墨进场,都要賣力演出,也正是要認真的修心養性,才具達到投生人間舞台的指标。要知道人世間的財富名位,是讓我們能夠在物質世界生存的一種修行器材,但是,有太多的人卻把虛幻當作真實來追逐,將修行的花招變中年人生追求的目标。當還沒有追求到的時候,就难熬萬分;當你追求到了,又發現不夠多,且隨時都能都大概失掉這些東西,你的心就這樣無止盡的擺盪著,患得患失,难熬與煩惱於是產生。對治的点子不外是,自己節制修持心中的欲望。《莊子》〈逍遙遊〉有云:「鷦鷯巢於深林,不過一枝;鼴鼠飲河,不過滿腹
。」由此觀之,吾人應滋養「自己節制」與「知足常樂」的善念頭。常提示自个儿,不要將焦點放在自家所欠缺的,而是要感恩笔者当下所擁有的。2.
活在當下的生命觀作者們的生命不僅空相,亦是伪装,相当于人命沒有生也沒有死,既沒有得也沒有失,可是倘诺從物質這個世界來看,小编們的確有生死、有利弊,因而產生了許許多多的煩惱。那該怎样對待這些情緒的產生呢
?有一個很簡單的原則,正是認真的過日子,你認真的投生了,你認真的成長、認真的职业,認真的經歷病魔、認真的經歷离世。這也正是認真的活在每個當下。在平时生活中,應如何認真活在每個當下吗?那便是作者們要讓自个儿時時處在一種穩定平和、正面正向的图谋,與積極向上的態度,然後以温馨為中央,再换位思索,再逐漸擴散到您周遭的親朋好朋友、工作同事、左右鄰居,或有形或無形地去傳播這種概念。逐漸讓這個社會成為一個健康、平衡、積極向上的社會,這固然是盡到世界人民的責任,也是對這世界最重大的貢獻了。當笔者們一而再、三番两次的經歷認真地活在每個當下的這個過程,當作者們徹底瞭解這只是幻象,笔者們就毋須再經歷幻象,笔者們就從這樣的景况之中脫離了。總之,天台宗「一心三觀」在人生的應用,旨在啟發人們怎么样在「空」與「假」中求得平衡,怎样在物質與心靈之間找到自在喜悅的生存之道。若要兼顧「空」與「假」的性命實相,在面對人生諸事,必须要盡心面對,努力改正之後,始可聽天由命,放下一切得失心。綜合上述,天台宗「一心三觀」的義理,意指在任何一個东西與境界都同時存在空、假、中三個現象,而每個眾生在現前一念間,理應同時體悟到空、假、中三點的義理與內涵。因而,「一心三觀」是一種宏觀的認識世界本質與世界表相的態度與方法。「空」是指任何事物皆因緣而生,故其本質為空;「假」是指物質萬象雖是空性,但因空不礙有,故空性可幻化為各種臨時的現象,故稱其為因緣和合的假相;由於世界萬象既是空性,又是伪装,所以人們當採用一種宏觀的認知方法,正是永不偏執,不要走極端,而是要以「中觀」观念,同時看到事物的空性、假相和中途三者,亦即「一心三觀」,才干了悟宇宙毕竟的真實。如此,可再將「一心三觀」的認識論和本體論,應用在人生的各種處境上,使眾生皆能在紅塵浮世中,了悟生命的實相,體悟人生的無常,進而安頓人生,使人生臻於離苦得樂的境地。

現在,在印度尼西亚和馬來西亞的佛法,已經沒落了。在寮國和高棉,佛法也漸漸地沒落。在緬甸、斯里蘭卡、泰國,則有一點點增長,到底是什麼原因吗?你是怎么样地对待這件事啊?

The Noble Buddha-to-be Avalokiteśvara,

佛塔時期,有一天,大迦葉尊者往見佛塔,討論:為什麼佛塔的正法會日漸消減。佛陀說:『大迦葉尊者,當有比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼以及居士們,他們不再尊重、不再禮敬佛塔,是首先個原因。他們不再恭敬佛法,這是第二個原因;他們不再恭敬僧團,這是第三個原因;他們不再恭敬三學(戒學、定學和慧學),這是第四個原因;他們不再恭敬四禪八定的修學,這是第五個原因。』

gambhīrāṁ prajñāpāramitā caryāṁ caramāṇo,

就此,總共有五個原因,決定了佛法的興衰。將這五個原因去除之後,佛塔的教法就會興盛了,你們精通嗎?

while dwelling deep in the practice of the perfection of wisdom,

明日,在斯里蘭卡、在緬甸、在泰國,他們都批評四禪八定的修學。他們說:「明天入禪定是不容许的」。很几个人,包蕴部分大長老他們都在批評。我們緬甸帕奧禪林,則是很恭敬佛塔的教法、恭敬佛塔的教誡,小编們十分重視四禪八定。如若比丘、比丘尼和居士們不再修行禪定,佛塔的教法就會消減了。為什麼呢?

vyavalokayati sma panca-skandhāṁs

佛塔的行刑到底是什麼?佛塔的教法,簡單來說既是戒、定、慧。假若笔者們批評定學,批評四禪八定,我們正是在批評佛塔所教的法。

beheld these five constituent groups (of mind and body)

固然他們在批評定學,小编們還是要嘗試著去弘揚佛塔的行刑。定學也是佛塔教法的一片段,雖然他們在批評禪那、禪定,但是多少禪修者,的確是旗开得胜地證到了禪定。在這個禪修營裡,禪師也是帶給大家定學的指導。有个别禪修者,能够維持禪定力半小時或一小時,這些都以證得禪那的一個好機會的條件。假使他們能夠將心,專注在禪修業處上一個小時、兩個小時,禪相就會出現,假若能夠專注在禪相上,他就足以證入禪定。

tāṁś ca svabhāvaśūnyān paśyati sma.

為什麼作者們要修學禪定的定力吗?因為禪那定力和近行定,都能夠生起很強的光,佛塔稱之為『智慧之光』。這些光在《增加支出部》等經典裡都有涉及,笔者們有了這些智慧之光後,就足以去修學四界分別觀。

and saw them empty of self-nature.

有一天,當你的禪定力很強,你就足以见到,全身都类似冰塊一樣的这麼清澈,你可以看出它們之間的空界。當你看看冰塊裡空界的時候,很当然的,你就會看到比原子、比夸克還小的粒子,這稱之為色聚,你能够辨識色聚裡的毕竟色法。

Iha, Śāriputra, rūpaṁ śūnyatā, śūnyataiva rūpaṁ;

前天,在緬甸、斯里蘭卡、泰國,都有許多的佛门導師,他們批評《阿毗達摩藏》,說:『《阿毗達摩》裡教的到底法,是不恐怕親自看到的,色聚是不容许看到的。』他們之所以沒看到,是因為它們沒有依据佛塔所教導的,先修禪定力、後修觀禪這個方法去修、去做。佛塔在无数經裡都有指導修學禪定,以便能夠看到毕竟法真相的章程。

Here, Śāriputra, form is emptiness, emptiness is surely form;

比如说在《相應部‧真實品》裡的《定經》裡,佛塔這樣說:『諸比丘,要培養定力。一個有定力的心,能夠如實的了知法。能夠如實的了知哪些法吧?諸比丘!有定力的心,能夠如實的了知苦聖諦;有定力的心,能夠如實的了知苦因聖諦;有定力的心,能夠如實的了知苦滅聖諦;有定力的心,能夠如實的了知通往苦滅之道的道聖諦。』

rūpān na pṛthak śūnyatā, śunyatāyā na pṛthag

當他們不修學止禪,不培養禪定力,他們就去批評禪定,所以他們就看不到色聚,也無法辨識色聚,也無法洞察色聚裡面包车型大巴到底色法。倘使他們要辨識终究色法,一定要听从佛塔教導的章程,也正是說他們必須要先修禪定,然後以該定力為基礎,去修行四界分別觀。

rūpaṁ;

后天无数國家的禪修道場,他們已經不修四界分別觀。他們也不接納、也不予《阿毗達摩藏》及注疏的指導來修行,所以他們辨識不到毕竟色法。因為辨識不到毕竟色法,他們就說:『這個時代,已經不容许看到毕竟色法。』笔者們是要依据佛塔的指示來修行、來教導。

emptiness is not different from form, form is not different from
emptiness;

作者們是基於定力(至少是近行定也许安止定)去看毕竟色法,並且要有系統的修學四界分別觀,我們就会夠看到毕竟色法。

yad rūpaṁ, sā śūnyatā; ya śūnyatā, tad rūpaṁ;

他們有人批評對究竟名法的觀照,特別是阿毗達摩裡所教導的到底名法。他們的说辞是:在一個心識瞬裡,一彈指之間,就有數不盡的、上億的心識须臾生滅;這種速度是比相当的慢的,不或许辨識這樣的名法。可是,作者們去看佛塔的教法,佛塔說:『比丘們,要培養定力。一個心有定力、有專注的比丘,他能夠如實的了知法;如實的了知哪些法啊?他能夠如實的了知苦聖諦,苦因聖諦,滅聖諦,道聖諦等。』什麼是苦聖諦呢?佛塔在相應部的《真實品》及广大經裡說:『簡言之,五取蘊是苦聖諦。』五取蘊正是色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。色取蘊正是毕竟色法。受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊,便是究竟名法。若是您要瞭解究竟名色法,辨識终究名色法,你應當先培养和陶冶定力。

whatever form there is, that is emptiness; whatever emptiness there is,
that isform.

不过,他們批評定力,說:『定力是不恐怕修的!』、『禪定是不可能修的!』、『這個時代是不容许證得禪那!』。不过,佛塔已經說過了,叫比丘們去作育定力,独有定力能夠如實的了知諸法。他們沒有依循佛塔的教導,所以就不能够觀照毕竟名色法。

evam eva vedanā-saṁjñā-saṁskāra-vijñānaṁ.

假使您要觀毕竟名法,首先你必須要觀毕竟色法。若沒有了知毕竟色法,你是不可能夠直接了知毕竟名法,不能够觀得清楚。這是他們不可能修觀禪的率先個原因,因為他們沒有深厚的定力。另一個缘由,是他們沒有先去辨識毕竟色法,沒有經過正確的形式和過程,這是他們說不能够觀照的原因。因為這兩種原因——沒有定力,何况沒有依据順序先觀色法再觀名法,所以他們不能够夠看到终究名法。

the same for feelings, perceptions, volitional processes and
consciousness.

他們批評說:『在一彈指間,有为数非常多的心識瞬生滅,特别快速,所以不能够夠看到。』若是他們不去辨識究竟名色法,就無法了知毕竟名色法。假诺無法了知毕竟名色法,也就无法了知苦聖諦。假诺他們批判對毕竟名色法的觀照,他們正是沒有尊重佛陀教導的慧學。佛陀教導的慧學,就是要笔者們通過直接的观看比赛智慧,去徹底地了知四聖諦。首先,笔者們要修觀禪,要了知毕竟名色法。借使我們沒有尊重慧學就揭发和批判浮屠的教法,這是很麻煩的。

Iha, Śāriputra, sarva-dharmāḥ śūnyatā-lakṣaṇā,

昨日在緬甸,有一個最大的問題,這關係到第二個聖諦——苦集(苦因)聖諦。苦聖諦是果,集聖諦是苦因,有因就有果。在因與果之間,哪一個在前?哪一個在後?你們大致都能夠瞭解。開始的階段,當我們在母胎的時候,結生識生起,名色法生起,這就是苦聖諦。在作者們從這毕生開始的時候,就已經是苦聖諦。苦聖諦是為何生起的吗?佛塔說:『這是因為集聖諦生起,才有苦聖諦。』

Here, Śāriputra, all things have the characteristic of emptiness,

集聖諦是苦因,它是不大概出現在這一世的。結生識,是這一世中生起的率先個心識,它的因,一定是在過长逝。所以,結生識是過病逝的集聖諦,導致了這一世的苦聖諦。這在东正教經典裡都有講解的,若是无法夠瞭解苦聖諦和集聖諦,小编們就無法瞭解涅槃、無法洞察涅槃、無法證悟涅槃。由此,假若您想要證悟涅槃,你就必須要先瞭解苦聖諦和集聖諦。集聖諦是苦之因,這是作者們必須要瞭解的。

anutpannā, aniruddhā; amalā, avimalā; anūnā,

在增加支出部,佛塔又說:『緣起正是集聖諦。』緣起法總結起來,基本上正是:過去五因、產生現在五果;現在五因、產生未來五果。

aparipūrṇāḥ.no arising, no ceasing; no purity, no impurity; no
deficiency,no completeness. The Heart of the Perfection of Wisdom – 2

五因是什麼呢?即無明、貪愛、執取、行和業,這是苦因聖諦,亦就是集聖諦。因為有集聖諦(過去的五因),才會有現在的五取蘊(就是導致小编們投生到母胎的五取蘊)。因為這五個苦因,所以笔者們有了五蘊。也因為有了現在的五蘊,作者們造作種種的善業和不善業,這都有賴於小编們自身的五蘊。

Tasmāc Śāriputra, śūnyatāyāṁTherefore, Śāriputra,in emptiness

借使您瞭解,這是人,這是上天,這個是錯見;錯見就是無明。執著人和上帝的生命,這正是貪愛。重複的貪愛,叫做執取,這是笔者們要透過修觀禪去了知的。

na rūpaṁ, na vedanā, na saṁjñā, na saṁskārāḥ,

由於無明、愛、取,作者們造業,業是行的能量。行法是生滅的,是無常的;行法生滅之後,它留下的能量叫做業,業擁有潛伏性。業的潛伏性,導致它有本事產生未來世。現在的五因,是無明、貪愛、執取、行和業,這五種因,導致產生未來上天或人類的五蘊,亦是導致未來世的苦聖諦。因為過去的五因(過去的集聖諦),導致現在的苦聖諦生起;因為現在的五因(即現在的集聖諦),導致未來五蘊(即未來世的苦聖諦)生起。所以,這樣的因果报应關係——過过逝的集聖諦,導致現在世的苦聖諦生起。現在世的集聖諦,導致未來世的苦聖諦生起。

na vijñānam;

另一種說法是:過去的五因導致現在的五果生起,現在的五因導致未來的五果生起。這樣的报应關係,小编們稱之為『緣起』。這是集聖諦的層面,沒有通過直接的观测智慧,去了知苦聖諦和集聖諦,作者們是不容许證悟涅槃的,這在佛塔的行刑裡是可怜关键的一點。

there is no form, no feeling, no perception, no volitional processes,
noconsciousness;

現在,你們應當如何去練習集聖諦(苦因)呢?假诺你要瞭解、要洞察緣起法(集聖諦、苦因聖諦),你應當怎麼做啊?要根據《長部‧大念處經》,佛塔在這部經裡,很有系統地指導如何修行为举止禪與觀禪。首先,你們须要培養禪定力,然後再依定力修學觀禪。

na cakṣuḥ-śrotra-ghrāna-jihvā-kāya-manāṁsi;

佛陀說:『你必要辨識這些內在和外在的名色法。』辨識內在和外在的终究名色法,你應當怎麼做吧?首先,你要辨識因為這些因的生起,所以毕竟名色法生起。由於因的徹底熄滅,無餘地熄滅,所以毕竟名色法也會無餘地熄滅。所以,這個因是無常的,果也是無常的,你要如此地嘗試去觀照毕竟名色法。在觀照內在和外在的名色法之後,你能够修習緣起。

there are no eye, ear, nose, tongue, body or mind;

明天,他們都不根据佛塔這樣的指令,他們說:『要辨識內外的名色法是不容许的』。他們也不尊重定學的修行,也不恭敬慧學的修行。他們不以洞察智慧,去修習緣起法,因為他們說:『過去已經過去,不恐怕辨識;未來還沒有來,也不容许辨識』。所以,他們沒有嘗試通過直接的观测智慧,去觀察緣起及究竟名色法。根據佛塔在《大念處經》裡的教法:『假设沒有通過洞察智慧如實地了知緣起,是不容许證悟涅槃的。』倘让你要以如實的观看比赛智慧,去了知、去體證涅槃,你将在恭敬戒、定、慧三學,特別是四禪八定的修行。

na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavya-dharmāh;

總結:到底是什麼原因,讓浮屠正法沒落了啊?當人們不恭敬佛、不恭敬法、不恭敬僧、不保养三學(戒定慧)、不尊重八定,正法就沒落了。

no forms, sounds, smells, tastes, touches, thoughts;

您到每一個國家,都足以见见這種情況。他們不再理會戒學、不再修行定學、不再修行慧學。他們也不再修行四禪八定,所以他們批判禪定。也正因為如此,所以佛塔的行刑,就漸漸地沒落了。借使您想要重振佛塔的教法,你必須恭敬佛、恭敬法、恭敬僧,必須要恭敬戒、定、慧三學。特別是,你必須要禮敬四禪八定的修行。假设你們能夠如此地禮敬這五個項目,佛陀的行刑,就會日日地增益弘揚起來。讓小编們從現在起,就恭敬三學的訓練吧!」

na cakṣūr-dhātur yāvan na manovijñāna-dhātuḥ;

大眾同讚:薩度!薩度!薩度!

no eye-element (and so on) up to no mind-consciousness element;

——該文由諸位南傳賢友錄讀、校對、整理、編輯

na avidyā, na avidyā-kṣayo yāvan na jarā-maraṇam,

na jarā-maraṇa-kṣayo;

no ignorance, no destruction of ignorance (and so on) up to no old age
anddeath, no destruction of old age and death;

na duḥkha-samudaya-nirodha-mārgā;

no suffering, arising, cessation, path;

na jñānam, na prāptir na aprāptiḥ.

no knowledge, no attainment, no non-attainment.

Tasmāc Śāriputra, aprāptitvād Bodhisattvasya

Therefore, Śāriputra, because of the Buddha-to-be’s non-attainments

Prajñāpāramitām āśritya, viharaty acittāvaraṇaḥ,

he relies on the Perfection of Wisdom, and dwells with his mind
unobstructed,

cittāvaraṇa-nāstitvād atrastro,

having an unobstructed mind he does not tremble,

viparyāsa-atikrānto, niṣṭhā-Nirvāṇa

overcoming opposition, he attains the state of Nirvāṇa.

Tryadhva-vyavasthitāḥ sarva-Buddhāḥ

All the Buddhas abiding in the three times

Prajñāpāramitām āśritya

through relying on the Perfection of Wisdom

anuttarāṁ Samyaksambodhim abhisambuddhāḥ.

fully awaken to the unsurpassed Perfect and Complete Awakening. The
Heart ofthe Perfection of Wisdom – 3

Tasmāj jñātavyam Prajñāpāramitā mahā-mantro,

Therefore one should know the Perfection of Wisdom is a great mantra,

mahā-vidyā mantro, ‘nuttara-mantro,

samasama-mantraḥ,

a great scientific mantra, an unsurpassed mantra, an unmatched mantra,

sarva duḥkha praśamanaḥ, satyam, amithyatvāt.

the subduer of all suffering, the truth, not falsehood.

Prajñāpāramitāyām ukto mantraḥ tad-yathā:

In the Perfection of Wisdom the mantra has been uttered in this way:

gate, gate, pāragate, pārasaṁgate, Bodhi,

svāhā!

gone, gone, gone beyond, gone completely beyond, Awakening, blessings!

Iti Prajñāpāramitā-Hṛdayam Samāptam

Thus the Heart of the Perfection of Wisdom is Complete

汉语三个翻译版本

般若牛肚子果多固经安胎

1. 唐三藏法师唐僧译般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度全方位苦厄。

舍利子,色不異空,空不異色;色就是空,空就是色。受、想、行、識,亦復如是。

舍利子,是諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減。

是故空中無色,無受、想、行、識;

無眼、耳、鼻、舌、身、意;

無色、聲、香、味、觸、法;

無眼界,以至無意識界;

無無明,亦無無明盡;

以致無老死,亦無老死盡。

無苦、集、滅、道,

無智亦無得,以無所得故,菩提薩埵。

依般若波羅蜜多故,心無罣礙,無罣礙故,無有恐惧,遠離顛倒夢想,毕竟涅槃。

三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提。

故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除整套苦,真實不虛。

故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰:
「揭諦、揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。」

——唐僧法師譯,於《般若波羅蜜多心經》

②摩诃般若大树黄梨大明咒经

姚秦天竺三藏鸠摩鸠摩罗什译

观世音 行深般若树凤梨时

照见五阴空 度一切苦厄

舍利弗:色空故无恼坏相。受空故无受相。想空故无知相。行空故无作相。识空故无觉相。何以故?

舍利弗,非色异空。非空异色。色便是空。空正是色。受想行识亦如是。

舍利弗,是诸法空相。不死不活。不垢不净。不增不减。是空法。非过去 非今后 非今后。是故空中

无色无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触违反律法律。

无眼界以至无意识界。无无明亦无无明尽。以致无老死无老死尽。无苦集灭道。

无智亦无得。以无所得故。

菩萨依般若蜜白东瓜皮,故心无挂碍。无挂碍 故无有恐怖。离整个颠倒梦想搅扰,毕竟涅槃。

三世诸佛依般若波罗蜜 故 得阿耨多罗三藐三菩提 故知:般若木黄梨是大明咒 无上明咒 无等等明咒 能除整套苦 真实不虚

故说 般若大树黄梨咒

即说咒曰

竭帝竭帝 Polo竭帝 Polo僧竭帝 菩提僧莎呵

摩诃般若蜜白瓜大明咒经

③宽广智藏般若蜜白冬瓜多补中祛痰

摩竭提国三藏沙门法月重译

如是作者闻。

时期 佛在王舍大城灵鹫山中 与大比丘众满百千人 菩萨摩诃萨六万八千人俱。其名曰观音 文殊师利菩萨 弥勒菩萨等 以为上首 皆得三昧总持 住不思议解脱 尔时,观自在菩萨摩诃萨在彼敷坐。于其众中即从座起 诣世尊所。面向合掌曲躬恭敬。崇敬尊颜而白佛言:释迦牟尼佛 作者欲于此会中。说诸菩萨布满智藏般若蜜白东瓜皮多心,唯愿世尊听本人所说,为诸菩萨宣秘法要。尔时世尊以妙梵音。告观自在菩萨摩诃萨言 善哉善哉具大悲者。听汝所说。与诸众生作大光明。于是观自在菩萨摩诃萨蒙佛听许 佛所护念 入于慧光三昧正受 入此定已 以三昧力行深般若波罗蜜多时,照见五蕴自性皆空 彼了知五蕴自性皆空,从彼三昧安详而起。即告慧命舍利弗言。善男士,菩萨有般若大波罗蜜多心,名科学普及智藏。汝今谛听善记挂之,吾当为汝分别讲明 作是语已。慧命舍利弗白观自在菩萨摩诃萨言。唯大净者。愿为说之。今便是时。于斯告舍利弗。诸菩萨摩诃萨应如是学:

色性是空空性是色。色不异空空不异色。色正是空空就是色。受想行识亦复如是。识性是空空性是识。识不异空空不异识。识正是空空便是识。

舍利子。是诸法空相。不死不活 不垢不净 不增不减。是故空中无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触违背法律法规律。无眼界以至无意识界。无无明亦无无明尽。以至无老死亦无老死尽。无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故。

菩提萨埵 依般若大树凤梨多 故心无挂碍。无挂碍 故无有恐惧。远隔颠倒梦想。毕竟涅槃。

三世诸佛依般若蜜白瓜多 故 得阿耨多罗三藐三菩提。故知:般若蜜白冬瓜多是大神咒 是大明咒 是极致咒 是无等等咒,能除整套苦 真实不虚。

故说般若蜜白冬瓜多咒

即说咒曰

揭谛揭谛 Polo揭谛 波罗僧揭谛 菩提莎婆诃

佛说是经已。诸比丘及菩萨众。一切世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说弹冠相庆。信受实行

广大智藏般若树凤梨多祛痰截疟

④般若木黄梨多消食和中

罽宾国三藏般若共利言等译

如是小编闻。有的时候佛在王舍城耆阇崛山中。与大比丘众及菩萨众俱。

时佛如来佛即入三昧。名大范围甚深。尔时众中有神仙摩诃萨。名观自在。行深般若牛肚子果多时。照见五蕴皆空。离诸苦厄。即时舍利弗承佛威力。合掌恭敬白观自在菩萨摩诃萨言。善哥们。若有欲学什么深般若牛肚子果多行者。云何修行。如是问已

尔时观自在菩萨摩诃萨告具寿舍利弗言:

舍利子。若善男士善女中国人民银行甚深般若波罗蜜多行时 应观五蕴性空。

舍利子。色不异空空不异色。色就是空空正是色。受想行识亦复如是。

舍利子。是诸法空相。不生不死不垢不净不增不减。是故空中无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触非法律。无眼界以至无意识界。无无明亦无无明尽。以致无老死亦无老死尽。无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵依般若蜜白东瓜皮多故心无挂碍。无挂碍故无有希停滞不前。远隔颠倒梦想。毕竟涅槃。三世诸佛依般若木黄梨多故。得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若牛肚子果多是大神咒。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。能除整套苦。真实不虚。

故说般若波罗蜜多咒。

即说咒曰[卄/(阿-可+辛)/木]谛[卄/(阿-可+辛)/木]谛 波罗[卄/(阿-可+辛)/木]谛 波罗僧[卄/(阿-可+辛)/木]谛菩提娑(苏纥反)婆诃

如是舍利弗。诸菩萨摩诃萨于甚深般若蜜白冬瓜多行。应如是行。如是说已。即时释迦牟尼佛从广泛甚深三摩地起。赞观自在菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男生。如是如是。如汝所说。甚深般若牛肚子果多行。应如是行。如是行时一切释尊皆悉随喜。尔时释迦牟尼佛说是语已。具寿舍利弗大喜充遍。观自在菩萨摩诃萨亦大高兴。时彼众会天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说拍手称快。信受实行般若大树黄梨多补血和血

⑤般若木黄梨多去除风湿静痛

唐上都大兴善寺三藏沙门智慧轮奉诏译

如是作者闻。有时薄誐梵。住王舍城鹤伴山山中。与大苾刍众。及大菩萨众俱。尔时释迦牟尼佛。入三摩地。名大范围甚深照见。时众中有一菩萨摩诃萨。名观音自在。行甚深般若牛肚子果多行时。照见五蕴自性皆空。即时具寿舍利子。承佛威神。合掌恭敬。白观音自在菩萨摩诃萨言。圣者。若有欲学啥深般若大树凤梨多行。云何修行。如是问已。尔时观世音菩萨自在菩萨摩诃萨。告具寿舍利子言。舍利子。若有善男生。善女人。行甚深般若蜜白瓜多行时。应照见五蕴自性皆空。离诸苦厄。舍利子。色空。空性见色。色不异空。空不异色。是色即空。是空即色。受想行识。亦复如是。舍利子。是诸法性相空。不生不死。不垢不净。不减不增。是故空中。无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触违背律法律。无眼界。以至无意识界。无无明。亦无无明尽。以至无老死尽。无苦集灭道。无智证无得。以无所得故。菩提萨埵。依般若牛肚子果多住。心无障碍。心无障碍故。无有恐惧。远远地离开颠倒梦想。毕竟寂然。三世诸佛。依般若大树黄梨多故。得阿耨多罗。三藐三菩提。现存正觉。故知般若大树凤梨多。是大真言。是大明真言。是无比真言。是无等等真言。能除整套苦。真实不虚。故说般若大树黄梨多真言。即说真言唵(引)誐帝誐帝。播(引)啰誐帝。播(引)啰散誐帝。冒(引)地娑缚(二合)贺(引)

如是舍利子。诸菩萨摩诃萨。于甚深般若大树黄梨多行。应如是学。尔时释迦牟尼佛。从三摩地安祥而起。赞观世音菩萨自在菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男人。如是如是。如汝所说。甚深般若牛肚子果多行。应如是行。如是行时。一切释迦牟尼。悉皆随喜。尔时释尊如是说已。具寿舍利子。观世音菩萨自在菩萨及彼众会全部俗世天人阿苏啰巘[马*犬]嚩等。闻佛所说。拍手叫好。信受实践般若大波罗蜜多利水通大便

⑥般若木凤梨多益气健脾

(敦煌石室本)国民代表大会德三藏法师沙门法成译

如是作者闻。不平日薄伽梵住王舍城红山山中。与大苾刍众。及诸菩萨摩诃萨俱。尔时世尊等入甚深明了三摩地法之异门。复于尔时。观自在菩萨摩诃萨。行深般若牛肚子果多时。阅览照见五蕴体性。悉皆是空。时具寿舍利子。承佛威力。白圣者观自在菩萨摩诃萨曰。若善汉子。欲修行甚深般若大牛肚子果多者。复当云何修学。作是语已。观自在菩萨摩诃萨答具寿舍利子言。若善汉子及善女生。欲修行甚深般若波罗蜜多者。彼应如是观望。五蕴体性皆空。色正是空。空正是色。色不异空。空不异色。如是受想行识。亦复皆空。是故舍利子。一切法空性。无相无生无灭。无垢离垢。无减无增。舍利子。是故尔时空性之中。无色。无受。无想。无行。亦无有识。无眼。无耳。无鼻。无舌。无身。无意。无色。无声。无香。无味。无触。不能。无眼界。以致无意识界。无无明。亦无无明尽。以致无老死。亦无老死尽。无苦集灭道。无智无得。亦无不可。是故舍利子。以无所得故。诸菩萨众。依止般若牛肚子果多。心无障碍。无有恐惧。超越颠倒。毕竟涅槃。三世一切诸佛。亦皆依般若蜜白瓜多故。证得无上正等菩提。舍利子。是故当知般若牛肚子果多大密咒者。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。能除整套诸苦之咒。真实无倒。故知般若大树凤梨多。是地下咒。即说般若大树黄梨多咒曰
峨帝峨帝。波啰峨帝。波啰僧峨帝。菩提莎诃舍利子。菩萨摩诃萨。应如是修学甚深般若蜜白东瓜皮多。尔时释迦牟尼从彼定起。告圣者观自在菩萨摩诃萨曰。善哉善哉。善男人。如是如是。如汝所说。彼当如是修学般若木黄梨多。一切世尊。亦当随喜。时薄伽梵说是语已。具寿舍利子。圣者观自在菩萨摩诃萨。一切尘寰天人阿苏罗乾闼婆等。闻佛所说。拍手叫好。信受施行般若牛肚子果多去除风湿利水

⑦佛说圣佛母般若波罗蜜多种经营

天堂译经三藏朝奉大夫试光禄卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

如是作者闻。不时释迦牟尼。在王舍城野三坡山中。与大苾刍众千二百五拾人俱。并诸菩萨摩诃萨众。而共围绕尔时如来佛。即入甚深光明宣说正法三摩地。时观自在菩萨摩诃萨在佛会中。而此菩萨摩诃萨。已能修行甚深般若大树凤梨多。观见五蕴自性皆空尔时尊者舍利子。承佛威神。前白观自在菩萨摩诃萨言。若善男子善女人。于此甚深般若蜜东瓜多方式。乐欲修学者。当云何学时观自在菩萨摩诃萨。告尊者舍利子言。汝今谛听为汝宣说。若善男士善女生。乐欲修学此甚深般若牛肚子果多法门者。当观五蕴自性皆空。何名五蕴自性空耶。所谓即色是空即空是色。色一点差距也未有于空。空无差距于色。受想行识亦复如是。舍利子。此一切法如是空相。无所生。无所灭。无垢染。无清净。无拉长。无损失减少。舍利子。是故空中无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触违反法律律。无眼界。无眼识界。以至无意界。无意识界。无无明。无无明尽。以致无老死。亦无老死尽。无苦集灭道。无智。无所得。亦无无得。舍利子。由是无得故。菩萨摩诃萨。依般若牛肚子果多相应行故。心无所著。亦无挂碍。以无著无碍故。无有相当大希畏葸不前。远远地离开一切颠倒图谋。毕竟圆寂。全体三世诸佛。依此般若蜜白瓜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。是故应知。般若木黄梨多。是广大明。是无上明。是无等等明。而能息除一切抑郁。是即真实无虚妄法。诸修学者。当如是学。作者今宣说般若波罗蜜多大明曰怛[宁*也](切身)他(引一句)唵(引)誐帝(引)誐帝(引引二)播(引)啰誐帝(引三)播(引)啰僧誐帝(引四)冒提莎(引)贺(引五)舍利子。诸菩萨摩诃萨。若能诵是般若牛肚子果多明句。是即修学甚深般若蜜东瓜多尔时如来佛。从三摩地宽慰而起。赞观自在菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男生。如汝所说。如是如是。般若树凤梨多。当如是学。是即真实最上毕竟。一切释迦牟尼亦皆随喜佛说此经已。观自在菩萨摩诃萨。并诸苾刍。以致人间天人阿修罗乾闼婆等。一切公众闻佛所说拍手叫好。信受推行佛说圣佛母般若波罗蜜多种经营

华语唐僧译本(梵文注音)

Prajna Paramita Hrdaya Sutram

atha prajñā pāramitā hṛdayasūtram ¦ namaḥ sarvajñāya ¦

佛說-般若–波羅蜜多—心——-經—–禮敬—-一切—知向

Āryā valokiteśvarabodhisattva gaṃbhīrām prajñā-pāramitā-caryāṃ caramāṇo

聖——–觀自在———菩薩——–行深——-般若—波羅蜜多——時

Vya-valokayati sma paṃca-skandhāa-sattāś ca sva-bhāva śūnyām paśyati sma
¦

照—————–見——-五——蘊—–皆空—度—–一切———–苦——-厄—–

Iha–śāriputra rūpaṃśūnyaṃ, śūnyata iva rūpaṃ.

啊!舍利子!—–色—不异—-空——–空—不异—-色

rūpān na pṛthakśūnyatā śūnya tāyā na pṛthag sā rūpaṃ

色—–不—異——-空——-空—–亦—不—異——色-

yad rūpaṃ sā śūnyatāyād śūnyatā sa rūpaṃ

是—色—–就是—–空——空—-就是—色!

Evam- eva vedanā –samyak samskāra vijñānāṃ.

亦復—-如是—-受——-想———-行——–識!

Iha–Sāriputrasarva–dharmā śūnyatā-lakṣaṇā

啊!—舍利子—一切——諸法——空——-相

anutpannā aniruddhāamalā avimalā nonā aparipūrṇāḥ.


不生——-不滅——-不淨—-不垢—-不增——不減

Tasmāc–Sāriputra śūnyatāyāṃ na rūpaṃ na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na
vijñānāṃ ¦

是故—–舍利子—-空—中—無—色—無—受—-(無)—想—–(無)—–行——(無)—–識

na cakṣuḥ- śrotra-ghrāṇa- jihvā –kāya- manāṃsī ¦

無—–眼——耳——鼻——舌——身——–意!

na rūpa śabda gandharasa spraṣṭavya dharmāḥ ¦

無—色—–身—–香——-味——觸——–法!

na cakṣur dhātur yāvanna mano vijñāna dhātuḥ ¦

無—眼——界—–乃至—-無—意——識——-界!

na vidyā na vidyā kṣayo

無–無明—亦無–無明—-盡

yāvan na jarāmaraṇaṃna jarāmaraṇa kṣayo

乃至—無—–老死——–亦無—–老死——-盡

na duḥkha samudayanirodha mārgā

無—苦———集———滅——–道

na jñānaṃ na prāptiḥna abhi-samaya.

無—智—–無—-得—-

tasmād aprāptitvādbodhisattvāṇāṃ prajñā pāramitām āśritya viharaty
acittāvaraṇaḥ ¦

以無——-所得故———菩提薩埵——-依般若—-波羅蜜多—–…(故)—心—無念無罣礙!

cittāvaraṇa nā stitvādatrasto viparyāsātikrānto niṣṭha nirvāṇaṃ ¦

心無罣礙故—無–有相—-无有恐怖——-隔断顛倒梦想——究竟—涅槃。

Tryadhva vyavasthitāsarva buddhā prajñā pāramitām āśrity ānuttarāṃ
samyaksam bodhim

三世—-(过去、以后和今后)—–诸—-佛—–依般若—波羅蜜多故—–得阿耨多羅—-三藐三——-菩提-(获得无上、正宗、正觉三种证果)

abhi saṃ buddhāḥ ¦

究—-竟—-成佛

tasmāj jñātavyaṃ

(是)故—–(應)知–

prajñā pāramitā mahāmantra maha vidyā mantra anuttara mantra
asama-samati mantra

般若—-波羅蜜多—是大—神–咒——-是大—-明—–咒——–是無上—-咒——-是無等等———咒–

Sarva duḥkha praśamanaḥ¦

能除整套—-苦——-(外息滅)

satyam amithyatvāt ¦

真實—–不虛 故说

Prajña pāramitāyām ukto mantraḥ ¦

般若—-波羅蜜多—–說——咒!

Tadyathā

即說咒曰:

gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ¦

揭諦–揭諦-波羅揭諦–波羅僧揭諦–菩提-薩婆訶。去吗—去吗—到岸边去呢—我们快去彼岸-修成正果

iti prajñā pāramitā hṛdayasutram samāptam

前說–般若–波羅蜜多—–心—–經—–圓滿!

附:猛烈推荐——心的优异 抗肿瘤禅解 圣严法师

一、前言

《心經》,通稱為《般若心經》,乃是整個大乘东正教的心要,也是大乘佛法中般若理念的宗旨,它也是《般若經》的大旨。

據印順法師《心經講記》說︰「在第六百货卷的《般若經》裡,在〈學觀品〉有與本經幾乎一模一样的语句,不但不是觀自在菩薩所說,而是佛直接向舍利子所說的。」據先師東初老人的《般若心經思想史》說,在《大般若經》的第二會第二分〈觀照品〉第60%,以及其異譯《大品般若經》的〈習應品〉第三的一段,頗與《心經》類似。

《心經》是《大般若經》中的一小段,《大般若經》譯成普通话的局地雖然和《心經》很像,但並不完全一樣。近日作者們持誦的《心經》最後一段的咒,在《大般若經》中就沒有。《心經》是通攝大小三乘法的總綱,能够當作佛法概論來看。

佛經中等教育授修行的不二秘籍有三︰1.持戒,2.修改,3.修慧。持戒與修定須以般若智慧來指導。假诺沒有智慧的指導,持戒就像同一般的好人、善人,不自然是學佛的人;并且修定的技艺和技能,也跟一般外道的修行沒有兩樣。行菩薩道的人沒有智慧,就不是菩薩,凡夫和菩薩之所以分裂,正是在於智慧的有無。

佛法的可观在於智慧,離開智慧講佛法,只是世間的知識和學問。釋迦牟尼佛成佛之後所說的法,都是由智慧產生的,而說法的目的,是可望聽聞佛法的人,能經由他所傳的修行方法获得智慧,独有获取智慧後,本领获得真正的解脫與自在。所以佛法是從智慧產生,同時也能幫助人產生智慧,達到開悟的程度。因而《心經》正是小聪明的經典。

以通晓的態度和办法看佛經,得到的只是知識,不是無漏的灵性。钻探佛經的學者及專家,能够把佛經講解的不行詳盡,但本人本人並不自然能夠從中获得無小编無相的灵气。独有以體驗的態度來看佛經,無著的聪明才會自然的成長。

中國的禪宗以及後來傳入日本、韓國的禪宗,特別重視智慧,因而相当重視《心經》及《金剛經》。由於《金剛經》比較長,不易時時誦念;《心經》經文簡短,所以在中國、东瀛、韓國的叢林及修行道場,每一天都會在分歧的場合持誦。《心經》是禪修者的修行指導經典之一,不僅是用來精晓的,因而作者參以禪修的角度來為東初禪寺禪坐會的大眾解釋《心經》。

二、智慧度苦厄

般若波羅蜜多心經

「般若」梵文prajntildeā的情趣是小聪明,《六祖壇經》中說︰「即定即慧」。定是慧的體,慧是定的用。也等于說︰有定的時候一定有慧;有慧的時候一定有定,定是智慧的基礎,智慧是定的成效。定、慧同時產生,是禪宗的立場及觀點,定、慧產生以後,戒已在其间了;真正出現清淨智慧的人,也正是得道的人,一定不會犯戒的。

波羅蜜多是出離、超越、解脫的情致,就是離開煩惱和苦,也正是超越煩惱和苦。整句來說正是︰有聪明就能够從煩惱及苦的此岸,到達沒有煩惱、永遠快樂、落魄不羁的岸上。

大乘东正教中的六波羅蜜是︰布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧,是先前五種的修行達到第六種智慧的指标。六波羅蜜又稱六度,「度」是超越苦及煩惱的情致。以佛的智慧作為修行的指導原則,手艺超过苦及煩惱,達到解脫的指标。《般若波羅蜜多心經》,正是以簡短的經文,教導我們般若的根本及其產生的章程和事理,所以稱之為《心經》。

觀自在菩薩

菩薩

菩薩是發了菩提心,以爱心廣度眾生的人。菩薩不自私、不為本身考慮;廣度眾生是為了成就佛道,而且感謝眾生而不求回報;鼓勵眾生努力行善,自个儿也參與当中,才是的确的菩薩。

一個禪的修行者必須先發菩提心,修行是為了使眾生获得好处。這最初、最早所發的菩提心,叫作初發心,發了此心,就愿意不要退轉,一旦有了退心,也要再回去初發心。借使一個修行人沒有發菩提心,修行不會得力,轻易著魔,對其身心都有損害。所以在修行的過程中,小编們強調要放下自身的自私心、追求心、逃避心,以及希望心,才會真正获得修道的功利。

菩薩要斷煩惱,增長智慧,无法僅靠打坐,要尽心竭力廣度眾生,智慧的增長才踏實。僅靠打坐,僅以禪定的技术產生的灵性,在蒙受複雜的人際關係時,便產生不了應對的力量。唯有以實際的磨鍊,面對各種善惡不一致、多姿多彩的眾生,所获得的灵气才踏實而因應有方,這才是菩薩的聪明。所以菩薩於六波羅蜜中特別重視精進和智慧,精進技巧斷自身的煩惱,產生了小聪明,技巧廣度眾生。

精進波羅蜜是以自利利他廣度眾生為第一,精進度眾生的格局有四︰1.已造的惡業趕快斷,2.未造的惡業永不造;3.未生的善業趕快生,4.已生的善業要增長。前兩點是使眾生離苦,因為造惡業會得苦果,後兩點是使眾生得福報及安樂。這四個方法加起來便是「慈悲」;悲心使眾生離苦,慈心使眾生快樂。悲能拔苦,慈能與樂,便是慈善,沒有慈悲心不可能稱之為菩薩。

自在

自在是不受影響,不考慮本身的利弊、利害。

以菩提心修行,以慈悲心廣度眾生,正是轻便。一個能自在的人自然有确实的智慧,如此技艺到達解脫的彼岸。

許多少人指望获得自在、获得解脫後再廣度眾生,這是不太正確的;只考慮本身自身的裨益,反而不可能得轻易、解脫。唯有放下自个儿利润的勘测,以慈悲心廣度眾生,能力得确实的轻巧解脫。

菩薩或大乘的修行人,做别的事都要乾淨俐落,不要拖泥帶水。受施時就安然接受,以廣度眾生為回報。布施時就感叹布施,不求回報。不考慮自身的功利、損失,只是百折不挠的去做對眾生有益的事,如此就能够赢得自在的好处。

觀自在

觀世音菩薩的梵文Avalokitesvara,翻譯成人中学文叫觀世音或觀音。觀自在就是把觀音的法門修行成功了的功效。觀音菩薩先是以耳根聽外來的聲音;再向內聽,聽無聲之聲,達到六根互用、六根清淨,對其程度不產生執著,所以叫作觀自在。

别的修行的不二诀要都叫觀,有對外觀及對內觀,也可一向觀空、觀無。此處的「行深般若波羅蜜多」是觀空、觀無、觀不動性。觀是要通過六根用心來觀。比如,觀呼吸是作者們的身體在深呼吸,然则要用小编們的心來觀;作不淨觀,觀的對象是皮囊身體,但還是要用心來觀。所以雖然是以六根加六塵作為觀的對象,但實際上一定是用六識的心在觀。也许有用心觀心,像貓捉老鼠的修行方法,看看自身的邪念而不用六根六塵。沒有身體的人是無法修行的,在三界之內的眾生,唯有人能够修行,雖有局地神道、天道、鬼道、家禽道的眾生能聽法,也能接受佛法,但因為六根不具足,力量用不上,所以不能够修行,故說「人身難得」,應要好好珍爱。

修觀必须求用六識、六根、六塵。正是參禪、參公案、參話頭,也要用到六根。大菩薩沒有一定的身體,卻由於處處都是她的身體,也無一物是她的身體,所以能夠觀自在。

觀自在的情趣有二︰一是對自身已度全方位苦厄,已經修行成功了;二是無處在無處不在,無處不可能顧到眾生。《心經》中所講的觀自在是率先種意思。

行深般若波羅蜜多時

深般若

般若的本身便是小聪明、清淨、遠離、明等的意味

初得無生法忍、初證無漏智慧的菩薩,已有般若,已能超过生孟加拉湾,拔除惑智二障,這與世間哲學家所謂的小聪明並不相同,故將菩薩的灵气叫深般若。哲學观念的低级庸俗思辨是俗諦,不生不滅的首先義諦,就是深般若的勝義諦。

《般若經》中学子問佛,般若的「深奧」是什麼意思?般若就是空,正是無相、無願、不生不滅。

「空」──由因緣所生的任何法,一定是畢竟空,從因緣觀來看,一切現象都以空的。因緣生,因緣滅;此生故彼生,此滅故彼滅。生起時是暫時的現象,在生起的當時就在轉變,而終歸於空無。從有到無,從無到有,自个儿正是假的,所以是空。空的意思便是假的,假的缘由是因緣,而全体法皆是由因緣而生。從修行因緣觀所收获的結果正是空。

「無相」──《金剛經》及《六祖壇經》都涉及無相。相是指心相及物相,這兩種現象皆以由於人在執著、分別。執著正是有相,就會不自在,不執著就是無相,正是自在。《金剛經》及《六祖壇經》中都說無相,是雖然什麼都有,但不執著,正是無相。

「無願」──菩薩發願成佛,發願度眾生,發這無上菩提心就是「願」。一切佛之所以能成佛,一定是先發願。作者們因為是凡夫,所以天天念〈四弘誓願〉及〈普賢菩薩十大願〉。得到了深般若就不用念了,因為動者恆動,靜者恆靜,不用發願,恆在願中央银行其本願。到了無願的程度才真的的无拘无缚;有願時,時時在念著要度眾生,已經度了眾生,心中還有自己存在。得神通的人能通行無阻,好似自在,但這是相對的轻巧,不是絕對的轻巧,唯有已行深般若的菩薩,才得絕對的无拘无缚,沒有要度的眾生及有眾生可度的念頭。有願時自己還在,不管是客觀的、主觀的、自利的、利他的,只要有眾生可度,「作者」一定是相對存在的。

自在的人,不等於不设有,諸佛菩薩不執著,得轻易,雖然無願,不过有灵性,當智慧對自个儿發生功能時,就是得自在解脫的因;當智慧對眾生有幫助時,就變成幫助眾生得自在的力量。

凡夫觀空並不等於親證空性。小乘阿羅漢證空性,但僅空「人自个儿」,而未空「法小编」,能證人法二空,一定是大乘菩薩所見的不生不滅。

行就是用的意趣,菩薩能成為菩薩,是因為有聪明,當智慧產生功用時就是行。

波羅蜜多

「波羅蜜多」的梵文是pāramitā,意思是度、到岸上、度無極、事毕竟、当先。

一個能自在的人,一定是有真正的般若,也正是小聪明,如此技艺達到自在、解脫的岸边,便是度脫、正是越过、正是波羅蜜多的意思。

照見五蘊皆空

精明能干不產生成效時,菩薩和眾生是一樣的;智慧產生作用時,對菩薩本身來講是斷除一切煩惱,對眾生來講是菩薩普度一切眾生。

聪明的產不熟悉成四個層次︰聞、思、修、證。首先要聽聞佛法及修行的法子,以正知正見作為指導,確實修行技术證得五蘊皆空,產生智慧。

聞、思、修、證,也能够說成聞、修、思、證。思是修的一有的,思是指修觀行,是思惟的意思。不是挂念的思。修行有散心修與專心修,專心修才叫作思惟。有修技能證,《楞嚴經》上認為思辨能够產生智慧。在印度及吉林东正教有贰只學者正是主張以辯論的法门產生智慧,不必然要修禪定。作者是以禪修的觀點來解釋聞、思、修、證。是以藏傳道教的《菩提道次第廣論》及南傳禅宗《清淨道論》為依據。

菩薩是以聞、思、修而證得五蘊皆空的程度,一切智顯現而得解脫;以根本智產生的力量,以無量法門幫助眾生,使眾生得解脫,這是道種智的效果与利益;能盡知諸法自度度他,是整整種智。

五蘊

五蘊中的色,是物質的;受、想、行、識,是如日方升的。五蘊是構成作者們世間每一個人的不可缺少成分。

色──就是地、水、火、風,總稱四大。富含作者們物質的身體及身體所處的環境。

受──感受的意味。

想──判斷。

行──判斷後如何處理。

由於受、想、行這三個心思活動,能推動小编們的身體行為及言語行為。

識──以「受」、「想」、「行」的心情活動,操作物質的「色」身,以物質的「色」身和「受」、「想」、「行」的心思效率合一,就產生了第五蘊的「識」。

万一沒有識蘊唯有前边四個蘊,就成了唯物論,識蘊是生命的主體,從過去生到這生平,從這平生到來生,都以靠它。而前四蘊的活動所產生的業力的結果就是識蘊。它是「去後來先做主翁」,投生時它先來,离世時它最後走,然後到其它毕生去投生,也是它先到。現代的植物人的色蘊及識蘊還在,只是喪失了受、想、行三蘊的效用。

大乘的菩薩、小乘的阿羅漢、一般的凡夫,各以差异的層次看五蘊。

   
*大乘的菩薩︰以如實空的立場看五蘊。對五蘊構成的小编,不起執著,對個別的五蘊現象也不執著,所以可以不戀生死,也纵然活在生死中。既然不貪著五蘊也不厭惡五蘊,所以在生死中繼續度眾生,不必逃離生死。

   
*小乘的阿羅漢︰以解析空的立場看五蘊,由五蘊構成的自家是空的,五蘊本身是法,其個別的五蘊並不空。所以也難從五蘊組合成的本身获得解脫,不过個別的五蘊法還在,小编執化解而法執仍在,故非终归。

    *
一般的凡夫︰不論知不知道道有五蘊,但是五蘊構成的本身是在運作,何况事實上處處在對五蘊生起自家的執著,所以不知五蘊皆空。

多數的凡夫,根本不知晓五蘊組成的自个儿是空的,固然在觀念上知道是空,事實上煩惱及執著還在,平常人在世界上,每一日在貪、瞋、癡、慢、疑中生活,對身外的事物有要追求的、放棄的、喜愛的、厭惡的感覺。對自个儿也许有驕傲、自卑、沒有安全感,這都以不知五蘊皆空,五蘊組合的自己也是空。假设能以小乘的慧眼來離作者執,菩薩的法眼來離俺法二執,正是般若的功能,菩薩的法眼正是般若。

凡夫也得以用五停心觀中的十八界分別觀及因緣觀,在《楞嚴經》中稱為二十五圓通法門,正是二十五種觀法,也都是五蘊的身心為基礎。若以五蘊配十八界,則色蘊中有四大,满含身體的六根、外在環境的六塵、情感現象的六識,加起來就是十八界。

于是,不論是《楞嚴經》二十五種圓通法門的菩薩禪觀,或是五停心的基礎禪觀,都不會與五蘊無笔者、五蘊皆空的禪修方法相違。

「空」的梵文śūnyatā是對「有」的否定,但又分化於虛無論的斷滅見。

空的意思,在原始东正教,便是從生滅現象的觀照而發明的。所謂此生故彼生︰煩惱起,生老病死生;此滅故彼滅︰煩惱滅,生育养老医疗殡葬滅。有生有滅,生滅無常,就是空。

大乘中觀的空義,是依龍樹菩薩《中觀論》所持的見解為準,該論〈觀四諦品〉有二偈,相當首要。「以有空義故,一切法得成;若無空義者,一切則不成。」

這明言空義,能一气浑成一切法,若無空義,一切法都不足成就。空是無礙無阻義,要是境遇其余阻碍,便意味着自心中尚未能實證空義,也无从以般若智慧來照見諸法似有而實空。什麼原因呢?則另有一偈云︰「眾因緣生法,作者說就是無;亦為是字母,亦是中道義。」

此與原始伊斯兰教所說「此生故彼生,此滅故彼滅」的道理一样,凡是因緣合成的現象,自性皆是空的,不僅自性空,此空也是空。說諸法是有,是一些假名;離開有無二邊,正是中道,正是《般若經》所說的空義。

捨離有無二邊,也不執持中間,才是真的的中途實相的空義,空中無有相,也無無相,所以空義能成一切法,也能破一切執著相。

照見

「照」是觀察,「見」是體驗,以什么深的般若智慧,觀照體驗五蘊等总体諸法的自性皆空。以般若的角度來看世間現象,空與有是相辅相成的,看似争辩而實際統一,且又是抢先的。

度全方位苦厄

「苦」的梵文duḥkha,是身心饱受逼惱而倍感不安的狀態。進一步則是有漏皆苦。

苦和厄不一樣,苦是优伤、艰巨;厄是危險、災難。

苦和痛不一樣,有痛不自然苦,有苦不鲜明痛。苦首假诺如日方升層面包车型地铁。痛主尽管生理的,若不願接受,會產生苦的感覺。貧窮的人,因為貧窮不是投机選擇的,心中不平衡會覺得苦,出亲戚比貧窮人還窮,由於是自身選擇的,所以甘之如飴。在同一個環境,同样的狀況中,由於各人心情與福報不一樣,感受的苦與不苦也分化。

在佛經中把苦分成三類︰

   
*生理的苦──生、老、病、死。生之苦笔者們都經驗過,但都不記得了。生之苦不僅僅是從娘胎出生之苦,也可能有生存之苦的意趣。事實上生存的過程正是一種苦的感触,小编們的身體每一分鐘都在變,細胞在生滅,生命也在變化。生了之後就開始老,就像由新變舊,生命結束从前的每一秒鐘,都以老的過程,某个年輕的人命也會谢世,從出生至逝世,每10日都在老去。

   
*思维的苦──生、住、異、滅,是新生事物正在生机勃勃的苦。包含了求不得苦,愛別離苦,怨憎會苦。

   
*五蘊熾盛苦──生理及思维二種云谲风诡的性命過程,這终生到下一生一世,毕生平生永遠在五蘊的死活中打滾,作者們都不易于察覺五蘊是这麼熾盛的、永遠在生死中流轉。

前兩種生理及观念的苦都以從五蘊產生的,要是以深般若的無漏智來觀照五蘊皆空,就不會苦,也能超越整个苦,因為一切都和五蘊有關,有五蘊就會產生生理的苦及心思的苦。

「厄」是困頓、糾纏、限制、拘束、遇邪、遭魔、受害等,故以災難稱厄運。

對凡夫來講,有厄一定有苦;對聖人來說,有厄不自然苦。在平日生活中所面臨的危險,有个别是笔者們自个儿变成的,有个别是自然環境及社會環境帶來的,举个例子天災、人禍、意外災難等等。

修行人在修行時应当要先把對於身體的執著放下,再放下思想的邪念,當心情及生理的作者都放下時,正是五蘊皆空,雖然還无法度全方位苦厄,不过在這一刻正是在禪悅及法喜之中。證得五蘊皆空後,身體還在,由於智慧具足,對於一切的苦難及災難,都不會產生那是苦厄的感触了。

三、觀諸法皆空

舍利子,色不異空,空不異色,色正是空,空就是色,受、想、行、識,亦復如是。

舍利子

是一個人的名字,也正是舍利弗(梵文řāriputra),是佛的十大门徒中智慧第一,《心經》是以舍利弗為聽眾代表而說的;就像《金剛經》是解空第一的須菩提為請法的代表而說的。

色不異空,空不異色

色是物質現象,富含地、水、火、風的第四次全国代表大会類物質元素。人的肉體稱為色身。有顏色的紅黃藍白黑等,有形狀的長短方圓大小等,有粗大的物體如全宇宙的天體,有細微的物體如極微塵,有可用形象表現的物質,稱為有表色法,有無法用形象代表只是確實存在的能量,稱為無表色法。《心經》所講的色,首借使指人的身體。

空是對有而說,亦正是無的意趣,然则空義更為廣大活潑。「色不異空」是說,一切物質現象,皆不離成、住、壞、空的四態;肉體的生命,不離生、老、病、死的四苦。臨時有而終歸空,從空而有還原為空,現象雖有而自性是空。「空不異色」是說,一切物質現象,雖然自性皆空,卻又无妨礙因緣而有。凡夫愛有而懼空,大菩薩們,見有不貪愛,見空不恐懼。因為有色不異空的無色,空的無色不異有色,當空則空,當有則有,平等自在,心無牽掛。

色正是空,空正是色

空无法離開五蘊,五蘊自个儿正是空。

色是物質現象,存在於空中,由於有空,色的物質現象,才干經常變化及變換它們的岗位、形象、關係,所以感覺到有這麼許多東西存在。

這個世界的留存,沒有不變化及不移動的東西,作者們人的色身,有生、老、病、死,會老化會消失。地球和地球外的太空,及星星相互之間也会有互動的關係,也是不斷的在老化,不是永遠獨立存在。因為有變化才曉得它的存在,這正是色,正是現象有而自性無。

當笔者們觀照五蘊皆空,假如知見不正,會使人變得消極,對任何事都沒有興趣,認為身體既是假的、空的,所以不用吃苦,讓它活活的餓死。對家庭不必盡義務,因為是虛幻的;對社會不必盡責任,因為人世間不是真實的留存。如此的話,便无法变成菩薩道了。由此禪修觀想首先步是觀一切空,第二步要運用假有的現象,使眾生能不负义务菩薩道,進而成佛。所以實證「色便是空」,能夠解脫苦惱,實證「空便是色」,能夠成就佛道。體悟了空以後,要以積極的行動度眾生。举例神的图疑似假的,但小编們利用假的圣像來作為修行的工具;色是假的,穿的衣服、吃的食品都是假的,但作者們必須吃飯、穿衣滋養這假有的色身,如此才干運用色身作為修行菩薩道的工具。在體認到色便是空以後,绝对要證悟空便是色,技巧體會到空義的積極面。

空不可能離開色,空不可能離開現實的有。實相是空,因緣因果是有,否則便是虛無的頑空。開悟的人因為身體還在,和老百姓一樣會講話、活動,所以念頭還在,然则笔者心灵的執著不设有,因緣要他動時他就動,在動時頭腦明明白白知道在做什麼。要空的是對於色法等的執著,色法等的現象仍是有个别,不但身體是有,情感活動也可能有,這是的确的解脫者。《六祖壇經》中說的「無念」,常被誤解是沒有念頭、沒有看法,實際上是沒有自己執著的念頭,不是指頭腦中沒有反應活動;他的頭腦活動和凡夫的頭腦活動不一樣,凡夫的思想是以自家的情愫和情緒連在一齐,這是浮動不平衡的。如若有考虑、有念頭,但沒有自己主觀的情义和本身立場的情緒,這正是空的意味。就好似鏡子本人不會動,當外面包车型地铁景象動時,反映到鏡中,鏡面才有场景的活動。不过這個鏡面包车型地铁形象和外在的景物動的通通一樣,沒有出席鏡子本人的主觀判斷、自己執著、激情成分,這便是「無念」的乐趣。

是諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減

不生不滅,不垢不淨,不增不減的六不三對,是表達心法及色法等諸法空相的。

不生不滅

一般人在認知上,瞭解一切現象都以有生有滅、有垢有淨、有增有減的。在心境上卻都梦想可喜可愛的事物,最棒能永遠有生、有淨、有增,而永遠沒有滅、沒有垢、不會減,這是愚癡凡夫的主见。有人生子女,大家恭喜他,而當有親人過世時,就算活了不小的年紀,親朋亲密的朋友還是會悲傷、痛心。也是有極少數人拾分悲觀、極端消極,認為有生就有滅,看到了新兴的嬰兒就說︰「好可憐!這世界上又多了一個快要死的人。」看到花開了就說︰「唉!好沒有趣,過幾天花就要謝了!」蒙受晴朗並不開心,因為不久就要降水了!見到妙齡少女,便想再過幾年他将要變老變醜了。這雖是事實,唯以那样負面包车型客车態度对待人生宇宙的現象,也是不正规的。

佛法在觀察任何一樣事物時,都要心中有数事物的剧情因緣,雖然萬事萬物都會生滅消長,但在這個當下,也都有其存在的事實,不可把年輕人看成老年人,不可把活人看作死人,不可乘船時,船還未翻你卻先往水裡跳。

瞭解到有生就有死,有淨就有垢,有增就有減,就不會執著於一切的現象,而能認知到它現前的留存只是一個過程,所以失敗時不會太頹喪;成功時不會太興奮,只是盡本人的力量把當下每一件事做好。這便是不生不滅;生的成功,不容许永遠擁有它;滅的失敗,不大概永遠無起色。

生與滅是並存的,在生的時候就在滅。一棟新的屋宇完毕時,就開始變舊,可是笔者們不會因為屋家會變舊、損壞,就不蓋房子,因為在房子蓋好到損壞這段期間,能够好好的应用它。對於身體也是一樣,從出生就在趨向老、病、死的過程中,但在走向老、病、死的過程中,我們能够可以利用身體的人命,做有意義的事,所以現象雖是念念生、念念滅,過程還是有的。

在平常生活中,作者們以肉眼所接觸到的满贯事物來觀察生滅現象,會發現一切的現象都是在生滅的過程中進行,一切現象有生有滅,但此生滅的過程都以即有而空,也是即空而有,所以稱之為不生不滅。

不垢不淨

垢和淨,有主觀及客觀的立場,有人主觀的認為本人很乾淨,客觀的人看她覺得很髒;有人認為本人很髒,但客觀的人卻不認為,所以沒有一定的標準。當喜歡以至希望佔有一個人時,心中要觀想︰作者喜歡他什麼?他看起來很秀气很清淨。進一步想︰那是实在嗎?他的臉洗過後,第二天就髒了;漱過口,吃過飯就髒了;皮膚很乾淨,出了汗就髒了。也許什麼都乾淨,但她的排放物一定是臭的,但也不至于覺得討厭;等到离世腐爛了時,還可愛嗎?但對於專食腐屍的動物来说,那又是好吃的食品了。淨也沒有一定的客觀標準,說得驾驭部分,一切法相的东西現象,本無垢淨之分。

不增不減

同一個人有時胖一點,有時瘦一點,有人胖一點极高興,覺得發福了,瘦了就很擔心,或许身體的那有个别出問題了。有的年輕女孩一胖就很擔心,或者自身快變成肥豬了。其實一個人只要健康就好,胖一點、瘦一點沒有什麼關係,中國歷史上燕瘦環肥,不都以很好嗎?平常有人一看到自家就說︰「師父,你怎麼又瘦了。」作者說︰「本來就瘦,老了更瘦,可是自身雖已不能再瘦,也許還會更瘦,畢竟是老了。」不過很两个人,都愿意作者扩张部分體重,笔者要好瘦慣了,倒是相当少想到體重的問題。

日增、減少到底是真的還是假的?美國向蘇聯買了阿Russ加,好似美國的版圖扩展了,蘇聯的版圖減少了;蘇聯拿走了东瀛西部的幾個小島,蘇聯的版圖增添了,东瀛的版圖減少了;中國的外蒙古獨立,中國的版圖好似小了,但就整個地球來說並沒有增添或減少什麼。

就好像紐約禪着力,方今有二棟房子,以後也許會變成三棟,等有一天本人死了,纵然承繼禪核心的年輕法師比作者多活五十年,也創立了越来越大的禪中央,有一天他們也會死掉,作者設在紐約的小小禪宗旨也許就流失了,房屋也不會留住。對整個地球來說,房屋不是笔者們的,也不是每户的,都以用地球上的物質資源建築起來的,地球上並沒有扩充、減少什麼。每一個人死了,化成骨變成灰,回歸大自然,便成地、水、火、風,地球上並沒有因為死了一個人就大增了什麼或減少了什麼。當作者們以抢先時空的立場,來觀想一切東西,便會發現,雖有一切事物的生生滅滅,其實是不增不減的。

是故空中無色,無受、想、行、識,無眼、耳、鼻、舌、身、意,無色、聲、香、味、觸、法,無眼界,以至無意識界

五蘊十八界

五蘊中的「色」是屬於物質部分,「受」、「想」、「行」、「識」屬於精神有些。《心經》先是綜合解釋身心,稱為五蘊,再把五蘊分開解釋︰色是物質部分,分作內、外兩大類,內部的叫六根,外界的叫六塵;精神某些總和四蘊為六識,六根六塵的身體及所處的環境,加上心及精神活動的六識,共是十八界。

《楞嚴經》中一共有二十三个人民代表大会菩薩,每壹个人菩薩都意味著一種修行的法門,当中就有七大、六根、六塵、六識。這二十五個法門,修行任何一種法門都能获得解脫,都能修成大菩薩道。

由憍陳那的聲塵圓通開始,到觀音菩薩的耳根圓通為終。優波尼沙陀修色塵,阿那律陀修眼根,舍利弗修眼識;持地菩薩修地大,烏芻瑟摩修火大,月光童子修水大,琉璃光法王子修風大等,每个人菩薩都修不相同的法門。根是裡面包车型客车,塵是與根相對的環境。也便是說,《楞嚴經》的二十五種法門之中,包括了十八界,觀任何一法門成功,就会開智慧得解脫,而實際上都以以觀五蘊皆空為基礎,舉例來說,用眼根、緣色塵,用眼識、了別根塵。一切的形色和顏色,都是因緣所生,它們的作者不可能孤立存在,所以都以即有而空,也是即空而有。

事實上十八界的其余一界,都不是真的存在,就以色塵來說,當作者們閉起眼睛時,色塵雖然存在,但是因為看不到任何東西,所以等於是官样文章。又如盲人,只可以用手觸摸東西的形狀、體積、質感,可是看不到顏色,故對盲人来讲,顏色是空的。必須用眼根、緣色塵、生眼識,只要眼根不设有,色塵及眼識正是空的。只要色塵消失,眼根及眼識也無對象,便無眼根及眼識的机能,即等於空。

五蘊的受是從六根和六塵的接觸而使得六識產生受的功力,受了以後再進入想及行的一些。十八界中六識的「識」和五蘊之中受、想、行、識的「識」,並不一樣,六識的前五項,眼識、耳識、鼻識、舌識、身識,是屬於五蘊中受的有的。而五蘊中的想、行、識是屬於第六意識分別及執著的片段。

六根、六塵、六識的十八界,以上只例舉了眼根對色塵生眼識,舉一反三,餘可類推。一般來說,十八界的觀法,以修耳根及眼根比較轻便。

不過,十八界的别的一界,都能够觀照成空,眼根、色塵、眼識,耳根、聲塵、耳識,鼻根、香塵、鼻識,舌根、味塵、舌識,身根、觸塵、身識,意根、法塵、意識,一共六組,分別則稱十八界。

十八界的第六組,比較不轻松精晓,「意根」在物質部分是因緣所生,是由家长所賦予的腦神經系統,本人是一個臨時性的東西;在振作感奋有些是督責腦細胞來做記錄、回憶、推敲、聯想的干活。「法塵」是符號,林林總總的影象符號、語言符號、觀念符號等,使得意根產生記憶作用,使意識產面生別效能。離開了法塵,意根沒有成效,離開了意識,意根及法塵也沒有功能。所以從理論上來考查,從禪修中來觀照,意根、法塵、意識,本來沒有,將來也沒有。

法塵是從人類的認識心和記憶力而有,自古时候的古代人起,不斷的以符號來分門別類認識世界,以記憶來累積經驗。符號本來沒有,是人類創造出來的,笔者們自幼經由社會、家庭、學校的启蒙,不斷的收到各種符號,假設不亮堂有這些符號,法塵就是荒诞不经的。举例,中國及韩国人都認為有龍及鳳凰,雖然作者們從未見過真正的龍及鳳凰,但是書上平常出現,所以一聊到龍,作者們大家都通晓龍的樣子,這就是共同語言符號的效果与利益。事實上雖是沒有龍,因為符號中有龍,所以人的語言及圖書中都有龍的留存,可見符號只是法塵的象征,其自己並不就是任何東西。

笔者們從前五根見到前五塵,生起了前五識,那一个東西本人是空的。法塵的符號,正是代表前五根、前五塵、前五識所產生的反應,既然這些東西自己是空的,符號也是虛設的,所以法塵也是空的。

意識分成二片段︰一是內在的分別功能,一是外來的種種影響;正是以內在的意識,通過意根,分別外在的法塵,產生理念,發為行動的功用。

從原始道教的立場来说,第六意識除了認識的效果,也会有執持自己的效果。第六意識本人沒有一個定位不變的東西,它卻能把平生又一生的業力聚集在一同,然後連接到另一個時間段落去,接受業力的果報;接受業力果報的同時,又造另一对行為的業力,再延續到下毕生一世去。由此就會产生有个别時段進入天堂,有个别時段地獄受苦,某些時段生在人間。由於每便每生造的業都不一樣,每一回每生受報的同時,又造差异的業,所以第六識独有認識作用及造業受報功效,自个儿卻是空的。

觀十八界成功時,就可以實際體驗到所受的種種果報是空的,所造的種種善業惡業也是空的。

四、因緣不思議

無無明,亦無無明盡;以致無老死,亦無衰老寿终正寝盡

這四句經文講的是無十二因緣,亦無十二因緣盡。不執生死有,亦不執生死無。

因緣

因緣觀分成兩類︰一是以空間現象講因緣,是物質關係的;二是以時間現象講因緣,是振作感奋生命的。佛法是以饱满為主,以物質為副,在《心經》中講的十二因緣,是從時間過程的三世流轉,講此有故彼有,此滅故彼滅的生命現象。

《阿含經》中所講的因緣觀,也是就時間講的,著重於精神層面包车型客车生與滅。《中觀論》所講,並重於空間和時間之生滅有無的討論,是根據开始时代的《阿含經》裡所講的五蘊法,正是精神和物質的綜合。《心經》一開始講五蘊、十八界,接著提议十二因緣,也都以以空間及時間、精神和物質的竞相運用,來說明因緣生滅的宇宙觀與人生觀。

十二因緣觀,正是分成十二個階段,說明人的性命,何從何去。每一階段,都以果,又都連接著前因和後果。現階段的果,必從上階段的所以來,稱為果緣於因,如此一個一個階段;前因製造後果,在此果位又變成下一個後果的前因,又造後果,如此產生的關係叫作因果關係。促成因果產生關係的正是緣,果是緣於因,所以叫因緣關係;果是從因來的,由於有因才有果,每一個果位都以緣自於因位,以因為果位所緣,所以稱為因緣。

十二因緣

十二因緣是無明→行→識→名色→六入→觸→受→愛→取→有→生→老死。以此十二個階段配隸三世三個時段,便是︰1.初三個屬過过逝;2.中七個屬現在世;3.後二個屬未來世。

無明,行,識──過去世

「無明」是無始以來眾生煩惱的常有,稱為無始無明。佛法不講有開始,雖然地球有開始有結束,而生存在地球上的眾生,在地球未開始在此之前,早就於他方世界生生死死。當地球毀滅之後,尚沒有得解脫的眾生,又會到其他的社会风气去领受生死,所以东正教是無始的宇宙空间生命論。

個別的宇宙體及生命體,看似有始,將時空放遠大了看,其實是無始的。佛法雖說一切眾生都有佛性,是有成佛的恐怕,但就眾生的自家来说,由無始以來便是眾生,正是因為根本的無明而自生煩惱,流轉生死,所以稱之謂無始無明。

眾生的煩惱,引發於根本無明,無明就是沒有智慧,所以引生煩惱,煩惱的激情現象是以貪、瞋、癡的三毒為基礎。因貪而追求,言犹在耳,可能得而復失,便會起瞋,不明因果及因緣的規律,正是愚癡。

凡夫眾生由於貪、瞋、癡的心境活動,反應到身、口、意的三種「行」為,為了行為就產生業力,業力是行為实现後所留下來的思维及精神力量,從生到死的過程中,每一個行為都會有這種力量餘留下來,這種業力的結合就是「識」。識也不是一個原始的東西,但因業力的結合而有,所以取了名字叫識。這個識會在這平生或下一生一世現行變成果報,對於未來而說,是果報的因,又名為「種識」。所以無明、行、識,對這一世來講是因,對未來世而言也是因。由於有了這樣的因,生命就一世又一世的流轉不息,名為三世因緣。

名色,六入,觸,受,愛,取,有──現在世

現在世的七個段落,也能够歸納成過与世长辞的三個段落,只是為了把現在這毕生的過程,清楚詳細的說明,所以才把三個階段細分成七個階段。

「名色」是由識入胎,直到六根齊全為止的住胎階段。笔者們人類在母親剛剛受孕的那一刻,就终于這一期生命的開始。「名」是上辈子帶來的業力,「色」是由父精母卵成孕後的胎質。

「六入」正是眼、耳、鼻、舌、身、意的六根,在胎中漸漸达成,出生後六根的遵守與六識合而為一,再與色、聲、香、味、觸、法的六塵發生攀緣功能,便有煩惱的情緒影響,所以稱為六入。

「觸」是在落地之後,以六入的身,立刻便與母體外的環境接觸,固然不接觸,六入便不會造業,也不受報。

「受」有五種︰苦、樂、憂、喜、捨;捨受又可分为兩類︰不苦不樂,不憂不喜。

「愛」是在受了以後,產生貪與瞋的反應︰對於合意的起貪愛,對逆意的起瞋怨。

「取」是經過愛瞋的過程之後,就會產生爭取與抗拒的反應。

「有」是經過生平的身心活動,必然留下業力,又有了下一世受報的从头到尾的经过。

在過去世的「行」之中,已包括了名色、六入、觸、受、愛、取的六個段落。過寿终正寝的識之中,即含現在世的有,有什麼?有業力,有投生到未來世的業力,再在未來世受生及老死的果報。

生,老死──未來世

「生」是未來世的诞生,從出生到一期生命的結束時,就是老死階段。

「衰老长逝」是生命的必然現象,有生必有死,從生到死的過程,就是老。

十二因緣的道理,是在為小编們建议︰生死流轉及生死還滅的過程,比方《雜阿含經》卷一三第三三五經說︰「此起故彼起,如無明緣行、行緣識,廣說乃至純大苦聚焦。」又說︰「此滅故彼滅,無明滅故行滅,行滅故識滅,如是廣說,以至純大苦聚滅。」只要無明在即有煩惱起,即有生育养老医疗出殡和埋葬苦,若滅無明,煩惱亦滅,便離生死苦海。

觀十二因緣

觀十二因緣很要紧,十二因緣本身就是苦,假若不觀十二因緣就會製造苦的原原本本的经过,然後結受苦的果。假如會觀它,就足以達到滅苦的目标。這就是四聖諦中的苦集諦和苦滅諦。《阿含經》中說佛法的中坚觀念是「此起故彼起」,有無明煩惱就會造業,造了業将要受苦的果報,在受苦報的同時,又再造業,造了業又受苦報,這就叫作生死流轉,但《阿含經》中又說「此滅故彼滅」,無明煩惱滅了,生死的苦報就不見了,因為無明煩惱滅,就不再造生死業,不造生死業,就不受生死的苦報,不受生死果報的苦,就是自在解脫的人。

觀無明

無明是煩惱的根本,普普通通的人不知晓什麼叫作煩惱,也不精通要斷除煩惱,只期待生活中沒有难受就好。境遇可愛的還是要貪,际遇不合意的還是要瞋。只希望不要受苦報,不願意不造惡因,不知赶尽杀绝,只知揚湯止沸,這正是眾生的愚癡。

無明就是煩惱的常有,所以要觀無明,好似抓賊先抓賊頭,抓住賊頭,賊群也就會落荒而逃了。無明去掉,就好像搗破了賊窩山寨,群賊也就沒有地点群集藏身了。

無明是個假想的名詞,其實並沒有這個東西。好似一個氣球,充滿了氣,打開看,卻看不到任何東西,裡面包车型地铁氣和外面包车型大巴氣完全一樣,只是心有執著,用一個明哲保身的自家為範圍把它聚集起來,就有了無明的力量。當笔者們在執著於好、壞、笔者、你之時,無明好像氣體在氣球裡面一樣,沒有執著時,便像氣球的橡皮消失了,氣也在空間中消失。無明雖是假的,假诺自己執著不除,無明也會如影隨形的跟著笔者們。

無明也是煩惱的種子,遇緣則起,不遇緣則隱伏;像各種植物的種子一樣,遭受了陽光、空氣、水、土壤、肥料等的外緣時,就會發芽,緣不具足就不發芽生長。

就此用觀的格局,使得無明沒有發芽生長的機會。當用氣球作比喻時,就把無明當氣球來觀想;用種子作比喻時,就把無明當種子來觀想。球是举个例子自己執著,小编們便練習淡化自己以致放下自个儿。種子待緣而發芽生長,是比方外在的種種誘因,小编們便練習著拒絕那么些誘因,看透那几个誘因,警惕本人不用接受那么些誘因的困擾。什麼是誘因?便是这几人事物,使小编們產生貪欲心、瞋恨心、驕慢心、妒嫉心、懷疑惑等的現象。這些外緣使小编們產生笔者執,成為笔者貪、作者瞋、小编癡、小编慢、笔者疑等煩惱。

一经十分的大心,笔者執的氣球登时形成,只要比极大心,無明的種子就得了發芽的外緣。舉例說,貪,一定是有東西能够貪,貪吃、貪錢、貪男女愛慾,這些都以先有一個笔者,再增加别的的對象,才會產生貪的事實。

自家的自家是個假象,因為「作者」是念念不斷的在變,而被貪、被瞋的對象,也是時時刻刻的在變動。譬喻壹个人男生愛上了一個尤物,他愛的實質上是個假東西,美丽的女子會變老,變得不可愛,而她协和自己也在變,他貪愛的念頭也在變,所以他愛的對象是假的,他协和自个儿也是假的,愛也是假的,執著的自己也是假的,假若認清了「緣」,就會不起煩惱,煩惱不起,無明就不设有,這就是「無無明」。

要得解脫就要不起煩惱,能夠不起煩惱,生死的苦報也就沒有著力點了。雖然為了度眾生,菩薩仍得倒駕慈航,在生死之中來來去去,因為來去自在,不以為苦,所以也不執著要斷除無明,故謂「亦無無明盡」。在《大智度論》第二十七及二十八卷也曾說到菩薩已得到無生法忍,已住不退轉地,煩惱已盡而習氣未除,乃為眾生有大慈悲而自在化身之故。

觀行

「行」以心為主、身為從,心以貪、瞋、癡、慢、疑等為本身的反應,跟著產生身及口的行為動作,便構成造業的事實。所以當小编們起心動念時、開口說話時,一切當觀照,是否與貪、瞋、癡、慢、疑等煩惱笔者執相連相應;假若是,即便構成了「行」,正是在造業;如若不是,就不是「行」,就不在造業。

比方有一個人走夜路,看到了一隻癩蛤蟆,而他最討厭癩蛤蟆,便不假思量地一腳踩上去,希望把它踩死,結果發現原不是癩蛤蟆,而是一批狗屎。雖然他沒有殺生,但因為他起了瞋恨心及殺念,若依小乘律,不算犯戒,也不造殺業;若依菩薩律儀,因為傷了慈悲心,所以既犯戒也造業,他踩上了一腳狗屎,也终归受了果報。

在经常生活中,當你發覺有了貪、瞋、癡、慢、疑等的煩惱時,要觀心的動機是什麼?它所產生的後果是什麼?如若以慈悲心發動身口二業,去以佛法度化眾生,就會轉黑業的行,為白業的行,再由白業的行轉為無漏業的菩薩行了。

要是明知你自个儿造惡業,便當立即痛徹懺悔,發願改過修善,正是修行了。累犯而無悔意的身、口、意三業惡行,所造的惡業和初犯的也是不一樣,所受的果報也較沈重,所以起了煩惱就當觀照懺悔,漸漸的變成正知正見的正行,就能够變成無明滅而行滅了。

禪修者要觀照本身的起心動念處,發現煩惱心將起時,最棒不讓它出現,若已出現時要讓它截至,如若不能够止住,要以念佛、禮拜、持咒、數呼吸等措施來轉移它。

觀識

「識」其實也沒有這樣東西,它自己是先由行為構成業力,再由業力累積聚合為識,假诺「行」滅,「識」就無法存在。識的產生是因為小编的執著,誤將無明煩惱執著為「笔者」。譬如以貪為自身,向外把環境據以為作者,把温馨的身體當成是自家,向內把温馨的钻探、觀念等的價值判斷執著為本人。

笔者們當觀,外在的環境举个例子眷屬、財富、權勢、名望等,以至本身的肉體,原來不是本身,將來也不是本人。內在的價值判斷,能够因人因時因地而分裂,所以是虛幻的,當然也不是自己。举例說認為本身有微微財產、地位、功勞,某些许學問、名望、影響力,都不過疑似江心的浪、水面包车型大巴泡,幻現幻滅,並沒有真正的本身。

能夠不執著作者,便不起煩惱、不造業,也就沒有識了。這是無明滅故行滅,行滅故識滅,識滅故生老病死諸苦皆滅。

三世共有十二因緣,只要领悟一世的三個因緣,其余二世的九個因緣,也得以此類推,完全同样;過身故既空,現在世及未來世當然也是空的了。

三世十二因緣是由煩惱的本人執所产生,如若沒有煩惱,不起自己執,便無無明、無行、無識。既沒有過离世的無明、行、識,就不會有這一世的名色、六入、觸、受、愛、取、有,既沒有這一世的業力,也就不會有來世的生及老死了。

不过對於大乘菩薩來說,雖然已無無明亦無老死,而眾生尚需菩薩救度,菩薩還是要在生死之中普度眾生,所以既無無明盡,亦無老死盡。要在有生有死的眾生群中,不起煩惱,沒有執著,這才是大解脫、大自在。

無苦、集、滅、道

四聖諦

苦、集、滅、道,稱為四聖諦,此與十二因緣有關。四聖諦是從十二因緣產生的,觀十二因緣能出離生死苦海,觀四聖諦也能出離生死苦海。

瞭解苦、集、滅、道的意義,觀照苦、集、滅、道的事實,超过苦、集、滅、道的範圍,正是這經文「無苦、集、滅、道」的內容。

這是大乘菩薩的精神,雖已斷苦集、已滅苦果、已修滅苦之道、已證滅苦之位,不过不住於生死也不離生死,不住生死攸关是得解脫,不離生死為度眾生。不像小乘聖者是︰苦已滅、集已斷、道已修、滅已證,就是「所作已辦,不受後有」,不再進入生死了。先將四聖諦的內容,說明如下︰

   
*苦︰最基本的苦是生、老、病、死,這便是三世十二因緣的流轉生死,也正是《阿含經》中說︰「此有故彼有,此起故彼起」的存亡之苦;從出生到已过世之間,為了求生存、求平安欲的滿足,便有貪生怕死的苦,你爭小编奪的苦,由此衍生出求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五蘊熾盛苦。

   
*集︰是聚众受苦的原因,就是由於培育種種業因,才感受種種苦果。以整體的項目来讲,正是身三業、口四業、意三業,總共十業。不管是十惡業或十善業,都要受果報。普通人認為,造了十善業,所受的福報是好事,應該不是受苦;這好疑似對的,缺憾當你將福報享盡的一天,苦又立刻出現了。正在享福的當時,福報就逐漸減少,這叫作壞苦;至於造惡業受苦報,叫作苦苦。

     
「集」是法力裡面包车型大巴核心觀念,稱為業感緣起。造業就会感觉果報,果報是因為造業而有,這就是業感緣起。造業受報,就类似在峡谷中喊叫一聲,就有回音。當笔者們有行為就有反應,沒有行為就不會有這種反應。修行的行為是集善業,假如以有小编之心,集了善業也会有業感。學佛的人,當以不求回饋的心,來做利润眾生的事,正是無相行。如《金剛經》所說︰「滅度一切眾生已,而無有一眾生實滅度者。」也正是度了全副眾生,自个儿並不認為本人是度了眾生的人。到了這個程度,就沒有集了。

   
*滅︰是滅苦與斷集。使受苦的原故不再發生,即便已集的苦因未消,苦報仍得去受,但已實證無小编的人,不會厭苦,便等於無苦。

     
若是您从未解脫生死,若能赶尽杀绝,隨緣消舊業,更不造新殃,也究竟做著滅苦的做事。一邊受苦,一邊不再製造苦的業因,這就是修持滅苦之道;不但滅了苦,同時也斷了集。

     
有善根的凡夫們,雖已知晓要滅苦斷集,唯因業力重,障礙多,以至心不由己、不由自主,無法不造生死業,所以须要修行的法子,那就是修行、斷集、滅苦。

   
*道︰修道能够幫助笔者們漸漸地達成斷集滅苦的目标。道的總則是戒、定、慧,並稱為三無漏學。大乘菩薩道,有四攝、六度,基礎是五戒、十善業道。原始伊斯兰教則有八正轨。

     
若就道的總則来讲,「戒」是不當做的不足做,應當做的只可以做,否則正是犯戒,便應登时懺悔。如此便能使得苦的来由漸漸的斷絕,苦的結果樂意的承受,苦就越來越少了。

     
「定」是驱动浮動的情緒心,獲得安定、平靜,不再自惱惱人,不再製造苦因,若在定中,自然不會犯戒。

     
「慧」有兩種,一是有漏慧,一是無漏慧,有漏慧是以自己為中央的知識、見解、智慧。無漏慧是無我的驾驭,斷煩惱是它,度眾生也是它。離苦是它,救苦也是它。

     
五戒與十善業道,是由戒學的衍生;八正道與六度,是由戒定慧三無漏學的衍生;四攝法是由菩薩道的具體展現。總之都屬於「道」的範圍。

觀四諦

人在受苦時,固然已掌握是苦,這個苦的小编,就沒有那麼苦了。某人終日煩惱而不知是苦,也不明了苦的缘由,更不明了怎么脫苦,那才是当真的有苦说不出了。例如有一個人,明明是你的仇敌敌人,你卻誤認為是愛人親家,他陆陆续续對你不佳,让你困擾,而又偏偏離不開你,你也天天须求他和您生活在一同,你既恨他,你又愛他,你居然不曉得這就是苦。

假如知道這便是苦,想想何必如此跟他計較,越計較越苦,不比面對他、接受他、原諒他、協助他,你的苦就會減少了。

更進一步要觀察苦集,明瞭苦的缘由是什麼?是從何處來?若能自觀己心,就是發現苦的因由不從外來,是自己中央的煩惱產生,這樣一想,便不會怨天尤人,苦的感想,又少了一部分。這是知情自身造了苦的因,必須接受苦的果,所以一方面能夠心平氣和地经受現實,一方面又能在生活中不敢製造苦的因了。

再進一步,觀滅苦的秘技,受苦是因緣法,苦集也是因緣法,既是因緣法,能生必能滅。能作那样觀苦,當下就会幸免受與集苦了。若能知苦、知集,就能够修道、斷集、滅苦。

由於沒有一樣具體東西叫作滅,所以很難觀照,唯有以實踐滅苦之道來產生滅苦的功能。滅苦之道的觀法是時時刻刻注意自身的身口意,是或不是與戒定慧的三無漏學相應。平日檢點自个儿的言行心向,是还是不是與驕傲、嫉妒、貪欲、怨忿、瞋怒、懷疑等煩惱相應,有則改之,無則防止,那就是在修道了。

修行的发端,是要修行苦、集、滅、道四聖諦法的,唯以大乘菩薩道的觀點來看,那還不夠毕竟,由此要超过了四聖諦法,才是徹底的大自在,所以要說︰「無苦、集、滅、道。」這是大菩薩的智慧所證境界,不僅沒有苦受與苦集,連滅苦斷集都不執著了,才是無修無證的無事真人。

無智亦無得

「智」的梵語若那(jntildeāna),在尺寸乘諸經論中,有許多的類別及其性質。首假诺自Lyly他、斷煩惱、離諸苦的抉擇力。

就原始东正教的立場所說的智,主借使觀苦、集、滅、道四聖諦,對世間有漏之因果及出世間無漏之因果,能夠如實知見。

小乘論書如《阿毘達磨發智論》、《大毘婆沙論》、《成實論》等,說有一智、二智、三智、四智、五智、六智、七智、八智、十智、四十四智、七十七智等。

大乘的《楞伽經》說智有三種︰1.外道凡夫,執著一切諸法之有無者為世間智;2.小乘聖者,虛妄分別自同样相者為出世間智;3.諸佛菩薩,觀一切諸法不生不滅,離有無二見者為出世間上上智。

《大般若經》第九〈大明品〉,亦謂智有三種︰1.一切智,知諸法總相;2.道種慧(智),知二道乃至無量道門;3.全方位種智,能盡知万事諸法的總相別相。

《雜阿含經》卷一五第三七九經記載佛塔為五比丘初轉法輪︰「當正思惟時,生眼智明覺︰此苦集,此苦滅,此苦滅跡道聖諦,本所未曾聞法。當正思惟時,生眼智明覺。」便是依四聖諦而得法眼淨的意味。

無智亦無得

智慧假设是有,不論其有經驗,有觀念,有思想,有沉思,凡以笔者為中央者,這正是有漏智,不是实在的聪明。

離開自己大旨,正是無漏智,但在小乘聖者就將實證四聖諦的無漏智,認為是真的的聪明。大乘菩薩的解脫自在,既無四聖諦,當然也用不到無漏智這樣東西了。

「得」的觀念,對凡夫來說,未知佛法者,希望求得名利物欲的滿足;初知佛法者,希望赢得功德和福報。深知佛法者,希望求得佛法、求得智慧、求得解脫、求得聖果,禪宗的行者,希望求得開悟,明心見性。

小乘佛法有緣覺果及聲聞四果可得,大乘佛法有菩薩果位及佛果位可得。纵然為了追求果位而修行,是有為的,得凡夫果,也可能有漏果,充其量只可以達到小乘聖者果位。發願取證果位并非僅為果位修行菩薩道者就會获得大乘聖果,比方釋迦世尊是為驾驭脫眾生苦厄而出家修行,指标是度眾生并不是求果位,已證聖果的人只認為那是一個經驗,不會夜郎自大,不會執著果位當作自己的價值对待。對於果位價值的執著越來越輕,而到人自己執與法小编執斷盡之時,證聖果的职位越來越高,所以真正證聖果的人不會把果位當作另一種自己來執著。

對於尚在凡夫位中的眾生来说,佛菩薩必然要告訴他們有聖智聖果可得,是為了勸勉凡夫離生死苦出煩惱網。到了着实得大自在的大解脫時,就發現無智無得,才是佛菩薩的體驗。

觀無智亦無得

因為沒有智慧才產生煩惱,所以要反觀本身,並知道本人有煩惱而沒有智慧。無論是伤心的煩惱及得意的煩惱,都不是聪明,身體的感覺,如疲倦思安息,病魔思醫藥,飢思食,渴思飲等,都是生理上供给的自然現象,不算是煩惱;為了追求虛榮,追求虛名浮利,而產生貪、瞋、嫉妒等心念時,才总算煩惱。例如父母無條件撫養教育子女,是天經地義的事,不到底煩惱,如對孩子是為養兒防老,期望過高,過分擔心就會產生煩惱。在平时生活中起心動念時,若有煩惱起,就要問自个儿︰「笔者有智慧嗎?」有煩惱的感覺時,也要过得硬觀察;若有灵气,那是有漏智呢?還是無漏智呢?凡是自己宗意在,不論是個別的小自个儿要么是全體宇宙的大本人,都以有漏智,應當捨棄笔者執,便可轉有漏智成無漏智了。

有了無漏智,尚須觀照,是不是已經超越了煩惱與智慧的相對觀,若將眾生的煩惱與菩薩的智慧分別对待,取智慧而捨煩惱,懼生死而樂涅槃,这還未曾毕竟,當觀煩惱不起,智慧亦無用處,那才是真正的轻便解脫,故名為「無智亦無得」。

五、解脫與自在

以無所得故,菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無罣礙

當心中無所得無所求時,就是自在的菩薩。菩薩是以無漏智慧從有求有得的此岸,到達無求無得的岸边。

菩提薩埵

菩提薩埵,梵語bodhisattva,漢譯名稱相当多,比方覺有情、大道心眾生、大士、高士、開士等,是發了四弘誓願,修行六波羅蜜多,上求佛道,下化眾生,自Lyly他,經三祇百劫,歷五十二階位,而證佛果之過程者,正是菩提薩埵,簡稱菩薩。

菩薩從初發心至佛果位,所經歷的五十二個階段是︰十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺。初十信是外凡;十住、十行、十迴向是內凡,又名三十賢位;初地以上是聖位。初地以上得無生法忍,煩惱不起,無明分斷,仍有眾生要度的誓願,到了八地以上的菩薩,進入無效能地,不必再發誓願,自然因應隨類攝化,以至能顯現佛身,普度眾生。永遠普度,隨緣普度而實無眾生已度、當度、正度者,正是八地以上的大菩薩。

心無罣礙

菩薩因為已到無所求無所得的档案的次序,那是依据般若波羅蜜多的技巧所致。由於般若的空慧,已將一切作者的執著掃蕩清淨,自心正是清淨的小聪明,等同橫遍十方豎窮三際的佛心,等虛空遍法界,無處不照,亦無痕跡,正如《金剛經》所說的「應無所住而生其心」,有心的效果,無心的執著,所以是「心無罣礙」。

平凡的人無法做到心無罣礙的水准,因為凡是起心動念,都有主觀的立場,既然預設立場,就不便于把心門敞開,尊重外人、接受旁人。就算經常學習菩薩精神,以慈善為著眼,以智慧作指導,就能够一切多為别人的立場設身處地,諒解旁人、同情外人、協助旁人,而少為自个儿的主見作保護,少為自个儿的利弊作考虑衡量,則雖不可能「心無罣礙」,至少也能激情欢腾了。

无妨將菩薩的心,比如成山中的一朵祥雲;雲是不請自來的,不驅自走;雲在山巒之間,穿來穿去,遊走自在,遭受了山峯,不會被擋住,越過山巔,繞過山腰,消失於無形。雲是有的,但不會受到任何東西的阻礙,因為它自个儿沒有固定的指标,沒有固定的形體。雲在境遇不一致的氣溫氣流,便會隨緣變化成雨、露、雹、雪、霜、冰以及水、氣等形狀。這正是菩薩無心如雲出岫的意趣。凡夫也不是全然不能學習的。

罣礙是妨礙、牽掛的情致,也是心有煩惱、病態的情致,有罣礙的心,便是心有了牽累障礙的病。比如《維摩經》說維摩詰長者因為眾生有疾,所以維摩詰長者也示現有疾;眾生害了阴阳煩惱的大病,所以心有罣礙,菩薩已離生死煩惱大病,所以心無罣礙。菩薩為了慈悲眾生,示現於眾生群中,看來也疑似罣礙有病的眾生,但他們的內心已空無一物,故名心無罣礙。

無罣礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想

無有恐惧

心有余悸是驚駭、可能、畏懼等慌張不安的意思。在大大小小乘經論中,恐怖的情況大致有三類:一是凡夫境遇災難臨身無法逃避時,覺得恐怖;二是疏远天魔聽聞有人說佛法時,魔宮震驚,無法自處,所以生怕;更有一類小乘根性的人,聽說修持大乘菩薩道至成佛為止,要經三祇百劫,也會覺得恐懼。

《雜阿含經》卷二說,愚癡無聞的凡夫,見色是自身及笔者所,若色變異,心亦隨轉,則生恐怖障礙心亂。若心不隨變異,則心不恐怖障礙心亂。凡夫愚癡,不知諸法無常變異,便是空相,就是無作者相,故對生死變異生恐怖心;若能心不隨境界轉移,便不為所動,即無恐怖想。

《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》,則謂當觀世音菩薩說出〈大悲咒〉之後,十方諸佛悉皆歡喜,天魔外道恐怖毛豎。這是邪不敵正,邪惡的法力,碰到慈悲的法力,就生恐怖了。

哪个人能得無有恐惧?《雜阿含經》卷三六則說︰「一切怖已過,永超世恩愛。」這是說,離欲出世的人,也便是證得解脫道的四果聖者,永遠離世間恩愛,也超脫一切恐怖。該經同卷又說︰「覩斯老病死,令人民代表大会恐怖。」只要出離老病死,人即無有恐惧了。

《大智度論》卷二一說有佛弟子在曠野中期维修不淨觀,心生驚怖,如來即為他們說了八念法門︰念佛、念法、念僧、念戒、念捨(布施)、念天、念出入息、念死。並謂︰「若存此(八念之)心,恐怖即除。」以此八念法門,能除靜修之際所生的恐怖。

《心經》所說的「無有恐惧」,就是已從一切法得大自在,所以已無任何患得患失憂懼不安的心了。

世間也会有天不怕地不怕的强暴,也会有明朝的忠臣烈士、孝子節婦、現代的冒險家以及黑白兩道的遊俠人物,都有置生死於度外的氣魄;但他們也怕名節受到侮辱,多半也可能有被後人嘆為慷慨赴死轻易而從容就義艱難之憾!举例西方教派史上的耶穌遇難,中國史上的文天祥受戮,面對寿终正寝時都有恐懼感。

可見,独有勘破了阴阳大關的聖者,本事一挥而就真正無有恐怖;一般凡夫也不是截然辦不到,若能經常做些觀照的功課,觀五蘊無笔者,諸法皆空,臨到危難發生時,總會派到用處。

遠離顛倒

顛倒的意思是︰是非顛倒、黑白顛倒、正面与反面顛倒、善惡顛倒、上下顛倒等認錯了系列化位子,混亂了價值判斷,打翻了常軌常道。

顛倒的梵語是viparyāsa,在东正教的分寸乘經論中,對於此一名詞的共識是四顛倒。但從大乘菩薩的立場看,又可分作有為及無為的兩類︰

   
*有為四顛倒︰是指凡夫對於生死有為諸法,起四顛倒想,比方《大智度論》卷三一有云︰「世間有四顛倒︰不淨中有淨顛倒,苦中有樂顛倒,無常中有常顛倒,無笔者中有自家顛倒。」這是凡夫對人生的顛倒見,身是不淨以為是淨,所受是苦認為是樂,心的念頭無常誤以為常,諸法現象無作者執著是小编。由此四顛倒,起種種谋算,造種種不善業,以至沈淪生死,無有出期。由此佛說有四念住(處)觀︰觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無小编;令眾生觀想,出離生死。

   
*無為四顛倒︰是指二乘(聲聞與緣覺的小乘)人,對於涅槃的無為法,起四種顛倒妄見︰計常為無常、計樂為苦、計笔者為無作者、計淨為不淨。這是出於三十六卷本的《大般涅槃經》第二卷〈哀歎品〉第三,以為大乘的涅槃,即有常、樂、小编、淨的四德︰「無笔者者即生死,作者者即如來;無常者聲聞緣覺,常者如來法身;苦者一切外道,樂者正是涅槃;不淨者即有為法;淨者諸佛菩薩有着正法。是名不顛倒。」

     
《大般涅槃經》的這段經義是說,佛為外道凡夫說無常、苦、無笔者、不淨,是為除其世間法的四顛倒見,小乘不解,竟對涅槃所具的常、樂、笔者、淨等四德,也否认掉了。所以建议無為四顛倒,來校勘小乘的妄見。

     
《心經》的遠離顛倒,主纵然指有為四顛倒。般若經系統中,尚未見無為四顛倒之說。若能離四顛倒,即不會執幻有的身心世界為實作者實法,就能够從一切煩惱小编執獲得自在。

遠離夢想

夢想和顛倒是同類性質,虛實顛倒,以虛為實,便是夢想。世間凡夫,明知世事無常,天下沒有不死的人,沒有不謝的花,沒有不散的席面,沒有不沒落的王朝,總還是十分大力地貪戀執著,正是以幻為實,以夢為真。

《金剛經》說︰「一切有為法,如夢幻泡影。」也便是為小编人提出世間的成套現象,都以如夢如幻如泡如影,能够欣賞,但相差貪戀。

永嘉大師的〈永嘉證道歌〉有云︰「夢裡明明有六趣,覺後空空無大千。」也是為世人點出世間六道眾生,在未悟在此之前的確是因果相循,有血有淚、有情有愛,當然覺得真的,但在悟後再看大千世界與六道眾生,生死無非幻起幻滅,小编是空的,世界也是空的。

《摩訶般若波羅蜜經》卷一二〈無作品〉說︰「爾時釋提桓因,問須菩提︰『云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,知見諸法,如夢、如焰、如影、如響、如幻、如化?』……須菩提言︰『……是菩薩摩訶薩亦能不念夢、不念是夢、不念用夢、不念笔者夢。』」

东正教聖典的性質也是有两样的層次,從宗教信仰層面而說的,多半會肯定夢事,讚揚吉祥的夢境,為感應、為瑞相,举个例子《修行本起經》、《過去現在因果經》等,記載釋迦聖尊降胎時,佛母摩訶摩耶老婆,即夢見菩薩騎白象入胎。《地藏菩薩本願經》中的地藏菩薩,在因地為婆羅門女時,夢遊地獄;地藏菩薩為光目女時,夢見清淨蓮華目如來身,海湖蓝晃耀,如須彌山,放大光明。另有《阿難七夢經》、《增一阿含經》卷五一的「舍衛國王夢見十事經」等,均對夢境有所显著。但在《梵網經》菩薩戒本輕戒第二十九條則謂若佛子「解夢吉凶」是菩薩犯輕垢罪。

有的东正教聖典,是站在學術切磋的立場,論列夢境的树立及其性質等,比如《大毘婆沙論》卷三七,有相當多的篇幅討論夢事。《成唯識論》在討論第六意識時,將夢境稱為獨頭意識的活動。

《般若經》的立場是生死攸关智慧的,所以對於夢事採取遠離的见解,透過般若的智慧來認識一切諸法,不論有漏無漏,都應超越、都應離執,對於心思現象的夢事夢境的執著,當然也要遠離了。

觀顛倒夢想

為了少煩少惱,少一些不须求的困擾,雖然尚是凡夫,也當練習遠離顛倒夢想,正是友好的心念,經常在很明亮的情況下生活,不輕易地動情緒,把自己中心看淡一些,把近利及私利看輕一些。勿把緩急顛倒,勿把輕重顛倒,勿把公共顛倒,勿把先後顛倒,勿把親疏顛倒,勿把遠近顛倒。

夢想是不切實際的幻想,不能够把夢想當成理想,也不能够以理想而忽略了現實,要是老在幻想未來美景,忽略了當下具備的條件,就是顛倒夢想。

當貪、瞋、癡等的煩惱心生起時,應該登时警覺,是或不是弄顛倒了?對於金錢、名利、愛情的言情使得自身惹來伤心時,應當反省是或不是弄顛倒了?當成名成功很有樂趣、极度得意時,也要問本身是不是弄顛倒了?

無論計畫任何事,應當腳踏實地步步為營,為防出岔。夢時不會想到自个儿是在夢中,等到美夢破碎變成惡夢,才晓得原來是弄錯了。因而,在現實生活中,不論是逆是順,最好觀想,都是一場夢,煩惱就會少一點。由於知道自个儿是在做夢,對於成敗得失等的計較心,也不會那般強烈了,製造自己干擾的機率,也就會相對的減少了。

到底涅槃

「涅槃」的梵文是nirvāṇa,它有滅、寂滅、滅度、寂的意味;滅除煩惱、超度生死眾苦,進入寂靜而不受煩惱所動的激情,稱為涅槃。

又稱為「般涅槃」(parinirvāṇa),意為圓寂,以及摩訶般涅槃(mahāparinivāṇa),意為大圓寂。在《雜阿含經》卷一八的第四九○經,對於涅槃的內容,有像这种类型的說明︰「涅槃者,貪欲永盡,瞋恚永盡,愚癡永盡,一切諸煩惱永盡,是名涅槃。」

《大毘婆沙論》卷二八云︰「煩惱滅故名為涅槃,復次三火息故名為涅槃,復次三相寂故名為涅槃,復次離臭穢故名為涅槃,復次離諸趣故名為涅槃。……超度一切生死苦難故名涅槃。」

總之是出離三界的煩惱生死苦海,名為涅槃。《入阿毘達磨論》卷下也說︰「一切災患煩惱火滅故名涅槃。」也得以說,在小乘諸派之中對於涅槃的共識是,永盡煩惱諸苦的程度,也是超度生死苦難的地步。

但在大乘經論對於涅槃的認識,是进一步積極的,它有不生不滅義,它與法身遍在常在,有一样的性質。比方《大般涅槃經》卷六云︰「若言如來入於涅槃如薪盡火滅,名不了義;若言如來入法性者,是名了義。」

大乘的涅槃既不等於一般凡夫的逝世,也不等於小乘聖者以為薪盡火滅,從此便從宇宙中付之一炬,而進入另一個绝不顯現的境地,涅槃乃是從煩惱获得解脫,不仅可以充遍時空,又能不受時空的限制,就是諸法的法性,便是諸佛的法身。特别涅槃並不必然要等到肉體的身故,只要無明斷除,當下便入涅槃。不過小乘聖典也將涅槃分為兩類︰1.煩惱永盡而肉體的身心尚健在,稱為有餘依涅槃;2.煩惱永盡,所依的色身也已离世消滅,稱為無餘依涅槃。

《大智度論》卷八三云︰「涅槃,無相無量不可思議,滅諸戲論,此涅槃相,正是般若波羅蜜。」

綜合大乘經論對於涅槃的介紹,其實是表達了涅槃、般若、如來法身,三法一體,不縱不橫,有其一即具足其三。《心經》所謂的「毕竟涅槃」,就是《大智度論》所說「無相、無量、不可思議……便是般若波羅蜜」的涅槃相。證入大乘涅槃的人,不會被三界的生死所縛、煩惱所動,故已不像凡夫那樣地貪戀世間,也不像小乘聖者这樣地厭離世間,而是以眾生為ROEWE,在三界做道场。

凡夫雖不是佛,也未获得底涅槃,既然發心學佛,就當學習體驗大乘涅槃的心气。在常常生活中,境遇種種讓你煩惱的情況,不論是起自內心或來本人外,均宜視作理所當然,本來如此,即有而空,即空而有。不用恐懼討厭,不用逃避躲藏,應當面對它、接受它、處理它,然後不論其結果好壞,都得從心中把它放下。那就满世界沒有什麼人、什麼事、什麼東西,能夠困擾你了。

六、生命的歸趣

三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提

「三世諸佛」是指過去無始以來的諸佛如來、現在十方的諸佛如來、未來無窮的諸佛如來,無一个人不是由於修行般若波羅蜜多法門,而成佛道的。

「阿耨多羅三藐三菩提」是梵文anuttara-samyak-saṃbodhi的音譯,意為無上正遍知、無上正真道、無上正等正覺,正是佛的覺智,佛已離迷斷惑而覺智圓滿,於平等的真理無所不知,故得於世間無上之名。

故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒;能除整套苦,真實不虛

「般若波羅蜜多」,具足一切世間出世間最強大的技巧,故稱為「大」。「咒」的梵文是陀羅尼(dhārāṇṇ),是诤言,是總持無量義,而又具足無量神變不可思議的法力。

「是大神咒」︰此般若波羅蜜多,具备無量不可思議的神力變化。

「是大明咒」︰此般若波羅蜜多,具有無量不可思議的灵枪术能。

「是無上咒」︰此般若波羅蜜多,具备無量不可思議的漫天贡献。

「是無等等咒」︰此般若波羅蜜多,具备無量不可思議無與倫比的全体功力。

「能除整套苦,真實不虛」︰此般若波羅蜜多,不仅可以使菩薩「照見五蘊皆空」,此處再一次點出,首尾呼應,乃是為了加強笔者們對於般若波羅蜜多的信念,何况保證,這是絕對真實有用的法門。

故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰︰揭諦,揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶

咒語宜用梵文音譯,不宜譯出其意義,只要一心誦持,就会生智慧,得感應,除諸災難苦厄。但也不是沒有意義,假如应当要想清楚其涵義,能够譯成︰

去罷!去罷!超度到岸上去罷!大家都超度到对岸去罷!覺道成就。

相关文章

Leave a Reply

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注