ca88yzc 1

ca88yzc19好好作业合集,我们就老了

Posted by

这篇目录包括了我目前为止所有的作曲编曲相关的日文资料的翻译,整理出来方便大家查阅
= ̄ω ̄=

个人水平有限,如果在翻译上有什么错误的地方,还请斧正谢谢 _(:з」∠)_

我的风格主要是JPOP和Anisong,欢迎交流 (*≧∪≦)

【Day1~Day6】优秀作业集合

Day1】优秀作业

Day1-6优秀作业合集

ca88yzc 1

1、从零开始的作曲讲座

 1. 引入:http://www.jianshu.com/p/d5c61d2b7878
 2. 音阶和音程:http://www.jianshu.com/p/9e1ef5ca2975
 3. 调内和弦:http://www.jianshu.com/p/3ec2fdbb6b0d
 4. 和弦进行基础:http://www.jianshu.com/p/651c50d67dd7
 5. 流行音乐的和弦进行原理:http://www.jianshu.com/p/1bd477cfc755
 6. 乐节与终止:http://www.jianshu.com/p/d8fcb00708a5
 7. 根据和弦进行来创作旋律(1):http://www.jianshu.com/p/2581a2c9e00c
 8. 根据和弦进行来创作旋律(2):http://www.jianshu.com/p/69f727fb2a5a
 9. 根据和弦进行来创作旋律(3):http://www.jianshu.com/p/d6dcc54feff3e
 10. 根据和弦进行来创作旋律(4):http://www.jianshu.com/p/11c0c0c62957
 11. 更进一步的和弦进行(1):http://www.jianshu.com/p/ea4869ce413c
 12. 更进一步的和弦进行(2):http://www.jianshu.com/p/0528c03e0431
 13. 更进一步的和弦进行(3):http://www.jianshu.com/p/cb4ba9ca2e7f
 14. 更进一步的和弦进行(4):http://www.jianshu.com/p/3b84f21789a1
 15. 最后:http://www.jianshu.com/p/1e5d38d23804

20130409211827_YhhrC.thumb.700_0_副本.jpg

2、临阵磨枪的音乐理论

 1. 和弦的记忆方法1-5:http://www.jianshu.com/p/113e04cc1bb3
 2. 和弦的记忆方法6-10:http://www.jianshu.com/p/3da21e37002b
 3. 和弦的记忆方法11-15:http://www.jianshu.com/p/95bc71e4959a
 4. 谈谈调式1-6:http://www.jianshu.com/p/5f8b29075ddc
 5. 谈谈和弦进行1-5:http://www.jianshu.com/p/949631a7b818
 6. 谈谈和弦进行6-10:http://www.jianshu.com/p/9c1a5cfeb987
 7. 谈谈和弦进行11-13:http://www.jianshu.com/p/cdf25f662b27
 8. 作曲的方法1-5:http://www.jianshu.com/p/3a9d5cb8c8a1
 9. 作曲的方法6-9:http://www.jianshu.com/p/38034206a2f7
 10. 提升你曲子1-2:http://www.jianshu.com/p/dcee4d7f157a
 11. 提升你的曲子3-4:http://www.jianshu.com/p/0b6f1a70b953

【Day10—19】优秀作业(文档版)

【Day10—12】小组作业

G组http://www.jianshu.com/p/ee642f70cf6c185

H组http://www.jianshu.com/p/920b4cab28c9185

I组http://www.jianshu.com/p/ea199f5124f6165

I组http://www.jianshu.com/p/0e7629be4c9e165

I组http://www.jianshu.com/p/9fedc376204f165

J组http://www.jianshu.com/p/333ffa1df659183

K组http://www.jianshu.com/p/972834bbd2f7165

L组http://www.jianshu.com/p/1d95911cb299180

备注:由于小组作业比个人完成的作业质量要高,所以在这把每个小组的作业都整理出来给大家参考学习

【Day13】优秀作业  (93分以上便为优秀作业)

李彬彬          
G2http://www.jianshu.com/p/ef40a70237f994

付茹             
H3http://www.jianshu.com/p/c9fdc64d1c8e94

李喜宏         
H4http://www.jianshu.com/p/9e5157f55bd094

尚果            
H5http://www.jianshu.com/p/416d604a422893

王林江         
I3http://www.jianshu.com/p/c61ddf5a8b1a93

刘芬            
J1http://www.jianshu.com/p/18a61d4c230b93

许盛            
J2http://www.jianshu.com/p/26876eae2e2693

陈丽楠        
J3http://www.jianshu.com/p/15aac0b81e2996

曾浩磊        
J5http://www.jianshu.com/p/d85bfd176a0294

章振兴        
K1http://www.jianshu.com/p/52d9a262316495

刘兴瑞        
K3http://www.jianshu.com/p/aeb5b8bb5fe897

陈宇蓝       
L3http://www.jianshu.com/p/767f1e2a825894

欣然           
L5http://www.jianshu.com/p/52451a0ea3a993

梁欢           
L6http://www.jianshu.com/p/49f6dd2b93b094

【Day14-16】优秀作业

G组http://www.jianshu.com/p/963b166464b3

H组http://www.jianshu.com/p/075c0c47f68a

I组http://www.jianshu.com/p/ba198d349065

J组http://www.jianshu.com/p/be8f2681ae0b

K组http://www.jianshu.com/p/3380ecddd51c

L组http://www.jianshu.com/p/2c05753049e1

备注:【Day14-16】优秀作业暂时未打分,由于小组作业比个人完成的作业质量要高,所以每个小组的作业都值得整理出来给大家参考学习

Day17】优秀作业  (93分以上便为优秀作业)

张力云        
G1http://www.jianshu.com/p/8f13df39322293

李彬彬       
G2http://www.jianshu.com/p/15f693299d1795

王玮          
G5http://www.jianshu.com/p/f5c25ad2edc193

刘乐乐       
H1http://www.jianshu.com/p/cbd9ff32b2a494

付茹          
H3http://www.jianshu.com/p/9cb0790c4b9d96

李喜宏       
H4http://www.jianshu.com/p/d78be3e7fcfd95

江艺梅       
I2http://www.jianshu.com/p/ef62ebc0c70396

王林江       
I3http://www.jianshu.com/p/311cb6b2e19796

刘芬         
J1http://www.jianshu.com/p/7b8bf17cd2ed94

许盛         
J2http://www.jianshu.com/p/a996a40e6ec796

陈丽楠       
J3http://www.jianshu.com/p/f4ac942f52d896

曾浩磊       
J5http://www.jianshu.com/p/b262883ebe5195

刘兴瑞       
K3http://www.jianshu.com/p/c6ef13533d0394

陈宇蓝       
L3http://www.jianshu.com/p/3dbd686cae0c93

王若鸿       
L4http://www.jianshu.com/p/3ea024043cc897

欣然          
L5http://www.jianshu.com/p/ba410d2420b193

【Day18】优秀作业  (93分以上便为优秀作业)

林馥           
G3http://www.jianshu.com/p/cabf0d33614894

刘乐乐       
H1http://www.jianshu.com/p/2e346e3de3ad94

蓝佳儿       
H2http://www.jianshu.com/p/760106b3727595

付茹           
H3http://www.jianshu.com/p/0c0b5d3908fa96

李喜宏       
H4http://www.jianshu.com/p/dcd9b05ab98b95

赵丽梅       
I1http://www.jianshu.com/p/97f68d59efd995

江艺梅       
I2http://www.jianshu.com/p/236b5cf646a096

王林江       
I3http://www.jianshu.com/p/ca047b76751195

刘芬          
J1http://www.jianshu.com/p/3b2214f94a9e98

许盛          
J2http://www.jianshu.com/p/01b372809ac394

陈丽楠       
J3http://www.jianshu.com/p/ca3c2eddb10a95

曾浩磊       
J5http://www.jianshu.com/p/3671f00e031595

章振兴       
K1http://www.jianshu.com/p/ec21e8c187fe94

冯渤          
K2http://www.jianshu.com/p/d9699394776193

刘兴瑞       
K3http://www.jianshu.com/p/3e0a4adbb73995

刘圆圆       
K4http://www.jianshu.com/p/8d7da2764ec593

王茜          
L1http://www.jianshu.com/p/dd0443e7f21b95

陈宇蓝       
L3http://www.jianshu.com/p/e13d3b89bc3f95

王若鸿       
L4http://www.jianshu.com/p/dbf39760292193

欣然          
L5http://www.jianshu.com/p/4bb0f44c7fa194

梁欢          
L6http://www.jianshu.com/p/18ec98fb04ed95

Day19】优秀作业  (93分以上便为优秀作业)

林馥       
G3http://www.jianshu.com/p/4eb39aa7ca8194

刘乐乐       
H1http://www.jianshu.com/p/8f6ab34ede4b96

付茹       
H3http://www.jianshu.com/p/b10857db123f95

李喜宏       
H4http://www.jianshu.com/p/24600fdc4ba995

赵丽梅       
I1http://www.jianshu.com/p/21f7c465fcad93

江艺梅       
I2http://www.jianshu.com/p/b123584b41e693

王林江       
I3http://www.jianshu.com/p/7bbc9fd1edc096

刘芬       
J1http://www.jianshu.com/p/a773cacac5fb94

许盛       
J2http://www.jianshu.com/p/1c856624db1d96

陈丽楠       
J3http://www.jianshu.com/p/05815e20920b93

曾浩磊       
J5http://www.jianshu.com/p/f67b54fa7a0294

刘兴瑞       
K3http://www.jianshu.com/p/5731936fae9093

王茜       
L1http://www.jianshu.com/p/dd36e0258b4f93

陈宇蓝       
L3http://www.jianshu.com/p/aade669a6a6995

王若鸿       
L4http://www.jianshu.com/p/fa6231cdc7de94

欣然       
L5http://www.jianshu.com/p/c21bf6e32d7793

小说简介:孤傲冷清的她,苦苦算计,拼命接近,他明知是陷阱,却毅然决然饮鸩止渴,可她算来算去,却终被命运算计……最后,他却说我在原地等你,只为一句美丽的承诺,是亲情,还是爱情,承受着噬心之痛的他们,究竟会做怎样的抉择?
《再不相遇,我们就老了》小说目录:
1:http://www.jianshu.com/p/cb1f59fb8ba7
2:http://www.jianshu.com/p/7f42247bc94b
3:http://www.jianshu.com/p/4f762238993a
4:http://www.jianshu.com/p/d8a063bf0640
5:http://www.jianshu.com/p/37bff6ae0cb8
6:http://www.jianshu.com/p/1f419a1d4b91
7:http://www.jianshu.com/p/14192b05d4fa
8:http://www.jianshu.com/p/bf8a3defd99f
9:http://www.jianshu.com/p/e14fd9f16fa1
10:http://www.jianshu.com/p/a9000b3c437b
11:http://www.jianshu.com/p/7dd8caed0b72
12:http://www.jianshu.com/p/82c0e81de110

3、凯尔特音乐作曲编曲方法

3.1 凯尔特风民族音乐的简单作曲方法

 1. 凯尔特风民族音乐的简单作曲方法①-乐器篇:
 2. 凯尔特风民族音乐的简单作曲方法②-作曲篇:
 3. 凯尔特风民族音乐的简单作曲方法③-混音篇:

3.2 其他

 1. 【凯尔特】新曲+凯尔特音乐分析!【爱尔兰】:

(不断更新中……)

相关文章

Leave a Reply

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注